دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-181 
تهیه و مطالعه ساختار نانو‌جاذب بسپاری حساس به دما و بررسی کارایی آن در حذف دیازینون

صفحه 21-31

فاطمه رحیمی حاج آبادی؛ فریبا تدین؛ محمد صابر تهرانی؛ همایون احمد پناهی


بررسی سمیت و فعالیت ضد باکتریایی نقاط کوانتومی کادمیم تلورید مورد استفاده در پزشکی هسته‌ای

صفحه 42-47

سید یوسف فضائلی؛ غلامرضا شاه حسینی؛ سمیرا شهبازی؛ حامد عسگری؛ علیرضا نیسی


اندازه گیری نوری کاهش تجمعات پروتئینی آمیلوئید بتا دراثر حضور نانوذرات نقره

صفحه 81-89

محمد جمالی؛ سارا شیخلری؛ سلمان مهاجرمازندرانی؛ محمدحسین مجلس آرا