دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-148 
خصوصیات سینتیکی نانوزایم جدید مقلد پراکسیدازی بر پایه کربن/گرافن و کاربرد آن در تشخیص گلوتاتیون در داروها

صفحه 68-79

نیلوفر جهاندار شمامی؛ سیده شیرین شاهنگیان؛ سید سلمان سید افقهی؛ نوابه سالاری زاده؛ حجت اله زمانی آلمانی