فرایند پذیرش مقالات

ارسال مقاله توسط نویسنده از طریق سایت

- بررسی اولیه توسط سردبیر

- رد مقاله یا پذیرش اولیه توسط سردبیر

- در صورت پذیرش اولیه،بررسی هیات تحریریه و انتخاب داور

- ارسال برای داوری

-بررسی نتیجه داوری توسط سردبیر

- اعلام نتیجه داوری به نویسنده

- ارسال افایل اصلاح شده نویسنده به داور جهت بررسی نهایی

- بررسی نتیجه داوری توسط سردبیر

- ارسال به هیات تحریریه

- پذیرش نهایی مقاله در صورت تایید هیات تحریریه

- ویراستاری و صفحه آرایی

- ارسال فایل در قالب فرمت نشریه به نویسنده به همراه نامه تایید

- اصلاح مقاله

قرار گیری مقاله در نوبت چاپ

 فرایند پذیرش مقالات را از اینجا مشاهده فرمایید.