اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 334
تعداد پذیرش 154
تعداد عدم پذیرش 92
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 71

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 240
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش -3184 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 101 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 13 روز
درصد پذیرش 46 %