اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 347
تعداد پذیرش 157
تعداد عدم پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 72

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 246
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش -3121 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 101 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 13 روز
درصد پذیرش 45 %