دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آبان 1399 
تهیه و مطالعه پوشش نانوساختار روی سولفید با استفاده (GLAD) از روش رشد زاویه‌ای خراشان

صفحه 68-74

حسین سلمانیان نژاد؛ حسن سلمانیان نژاد؛ رضا زارعی مقدم؛ محمدحسین احسانی؛ حمید رضا قلی پور دیزجی