دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1399 
بررسی خواص نوری، ساختاری و الکتریکی لایه نازک In2S3 به روش اسپری گرماکافت تحت تاثیر دما و نمک ایندیوم

صفحه 26-35

مریم هاشمی؛ سیدمحمدباقر قرشی؛ مریم حیدری رامشه؛ نیما تقوی نیا؛ سیدمحمد مهدوی