تهیه و شناسایی هدایت الکتریکی نانوکامپوزیت پایه بسپاری (بسپار آکریلونیتریل بوتادین استایرن) با استفاده از نانوذرات آلیاژی برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد،شهر تهران، استان تهران

2 پژوهشکده راکتورها و ایمنی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران، شهر تهران، استان تهران

چکیده

در این مقاله، به بررسی روش ساخت یک نانوکامپوزیت با پایه بسپاری و استفاده از نانوذرات برنج به­ عنوان پرکننده، پرداخته می ­شود. ابتدا، نانوذرات برنج به روش سایش مکانیکی تولید می­شوند و با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی، پراش نور دینامیکی و پراش پرتو ایکس مورد بررسی برای مشخص شدن اندازه، توزیع و فاز ذرات قرار می­گیرند. سپس، نانوذرات به بسپار آکریلونیتریل بوتادین استایرن حل شده در حلال کلروفرم افزوده می­شوند تا نانوکامپوزیت مورد نظر تولید شود. سپس، به منظور بررسی هدایت الکتریکی نمونه­های نانوکامپوزیت تولید شده با درصدهای وزنی برنج متفاوت، از آزمون پراب چهارنقطه استفاده می­ شود. نتایج این آزمونها نشان می ­دهند که هدایت الکتریکی با افزایش درصد نانوذرات برنج افزایش می­یابد. به­طوری که در نمونه با 30درصد برنج، رسانندگی الکتریکی به مقدار 105 *1.8 زیمنس بر متر می­ رسد. بر این اساس، یک نانوکامپوزیت پایه بسپاری رسانا تولید شده است که کاربردهای صنعتی فراوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of electrical conductivity of polymer (Acrylonitrile Botadiene Styrene) based nanocomposite by Brass alloy nano particles

نویسندگان [English]

  • solmaz Ghozatloo 1
  • mohamadreza saeidi 1
  • ali Nabipour Chakoli 2
[1] K. Schutte, H. Meyer, C. Gemel, J. Barthel, R. A. Fischer, C. Janiak, “Synthesis of Cu, Zn and Cu/Zn brass alloy nanoparticles from metal amidinate precursors in ionic liquids or propylene carbonate with relevance to methanol synthesis”, Nanoscale, 6, 3116-3126, 2014.
[2] I. A. Sukhov, G. A. Shafeev, V.V.Voronov, M. Sygletou, E. Stratakis, C. Fotakis, “Generation of nanoparticles of bronze and brass by laser ablation in liquid”, Applied Surface Science, 302, 79-82, 2014.
[3] C. Liu, X. Mao, S.S. Mao, R. Greif, R.E. Russo, “Particle Size Dependent Chemistry from Laser Ablation of Brass”, Analytical Chemistry, 77, 6687-6691, 2005.
[4] P.V. Kazakevich, V.V.Voronov, A.V. Simakin, G. A. Shafeev, “Production of copper and brass nanoparticles upon laser ablation in liquids”, Quantum Electronics, 34, 951-956, 2004.
61 پاییز ۱۳۹۹ | شماره ۳|سال هفتم
[5] S. Mohd Alauddin, I. Ismail, F. S. Zaili, N.F. Ilias, N. F. Kamalul Aripin, “Electrical and Mechanical Properties of Acrylonitrile Butadiene Styrene/Graphene Platelet Nanocomposite”, Materials Today: Proceedings, 5, S125-S129, 2018.
[6] S. Dul, A. Pegoretti, L. Fambri, “Effects of the Nanofillers on Physical Properties of Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Nanocomposites: Comparison of Graphene Nanoplatelets and Multiwall Carbon Nanotubes”, Nanomaterials, 8, 674, 2018.
[7] R.D. Farahani, M. Gagne, J.E. Klemberg-Sapieha, D. Therriault, “Electrically Conductive Silver Nanoparticles-Filled Nanocomposite Materials as Surface Coatings of Composite Structures”, Advanced Engineering Materials, 18, 1189-1199, 2016.
[8] B. Prasad, V. Panwar, M. Chaturvedi, V. Rathi, F. S. Gill, K. Sharma, P. P. Patil, “Development of Conductive Nanocomposite for Sensing Application”, International Journal of Engineering and Technology, 7, 17625, 2018.
[9] S. Ghozatloo, Production of brass alloy nanoparticles by mechanical scratching, M. Sc. Thesis, Shahed University, 2019.
[10] O. Antonoglou, J. Moustaka, I.D.S. Adamakis, I. Sperdouli, A. A. Pantazaki, M. Moustakas, C. Dendrinou-Samara, “Nanobrass CuZn Nanoparticles as Foliar Spray Nanphytotoxic Fungicides”, 10, 4450-4461, 2018.