دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1399 
پمپ جریان های باری و اسپینی در نانونوارهای سیلیسینی زیگزاگ و بررسی اثر پهنا بر جریانهای پمپ شده

صفحه 1-12

فاطمه بوربور؛ مهدی اسماعیل زاده؛ سیدمحمد الهی؛ لیلا اسلامی؛ الهام دارابی


حذف بسیار موثر کنگو قرمز با استفاده از نانوچندسازه MIL-101 (Fe) @PDopa@Fe3O4

صفحه 13-24

اسما حامدی؛ محمود برهانی زرندی؛ محمدرضا ناطقی؛ علی محمد حاجی شعبانی یزدی


بررسی اثر پایداری دمای زیرلایه بر کیفیت لایههای روی اکسید در روش لایه نشانی لیزری

صفحه 25-29

مهرناز سیمدار؛ فائزه حسنی؛ سیده ثریا موسوی؛ محمد امین بصام؛ بتول سجاد


بررسی نظری تأثیر فاصله چشمه تا زیرلایه بر لایه نشانی مس به روش تبخیر حرارتی

صفحه 82-89

جواد علی پور زردکوهی؛ فاطمه شریعتمدار طهرانی؛ مریم علیاننژادی