روش جدید تهیه و بررسی داروی آهسته رهش مترونیدازول بر پایه نمد نانو فیبری پلی وینیل الکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی دارویی، دانشکده شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی ازاد اسلامی تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نانوفیبرها در زمینه علوم دارویی واستفاده از آنها به عنوان حامل های دارویی در این تحقیق تصمیم گرفته شد تا از نانوفیبرهای پلی وینیل الکل (PVA) به عنوان حامل داروی مترونیدازول استفاده شود. در این راستا ابتدا از محلول پلی وینیل الکل بدون دارو برای بدست آوردن شرایط الکتروریسی بهینه استفاده شد. سپس محلول پلی وینیل الکل حاوی داروی مترونیدازول با نسبت وزنی مشخص تهیه شد. محلول حاوی داروی مترونیدازول تحت الکتروریسی با کنترل شرایط مربوط به ولتاژ, فاصله نازل تا جمع کننده و سرعت تزریق قرار داده شد. نانوفیبرهای حاصل را تحت تست­های SEM, Ft-IR, Contact angle قرارداده و سپس از روش Dissolution  برای اندازه گیری میزان رهایش دارو استفاده شد. به این منظور نانوفیبرها را در محلول بافر فسفات سالین(PBS)در دستگاه قرار داده و در طول موج nm 289 غلظت داروها با استفاده ازHPLC اندازه گرفتیم. نتایج حاصل از آزمایش­ها نشان داد که استفاده از نانوفیبرهایPVA روش مناسبی برای حمل داروی مترونیدازول و رهش آهسته آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Preparation Method and Investigation of sustained release Metronidazole new formulation based on Polyvinyl alcohol nano carier

نویسندگان [English]

  • arefeh sadeghi nikoo
  • mahnaz qomi
  • hakimeh ziyadi
Department of medicinal chemistry, Faculty of pharmaceutical chemistry, Tehran MedicalSciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to importance of nanofibers in the field of pharmaceutical sciences and drug delivery applications, herein we decided to use poly vinyl alcohol (PVA) nano fibers as drug carriers for Metronidazole. In this regard, first poly vinyl alcohol solution electrospinned without drug for obtain electrospining optimum condition of reference carrier. Then in one step, poly vinyl alcohol solution containing Metronidazole elecrospinned& in the second stage, asolution of a combination of PVA+PVP with a specific weight ratio contains Metronidazole under optimum conditions at KV voltage, cm for nozzel to collector distance and injection rate of mL/h. In order to drug release control and improvement of surface wettability the prepared polymeric nanofiberscrosslinked with glutaraldehyde. The prepared mats of nanofibers characterized with scanning electron microscope (SEM), atomic force microscope (AFM), fourier transform Infrared (FT-IR), contact angle analysis.  In vitro drug release from nanofibers in to the buffer phosphate saline (PBS) solution were measured using high performance liquid chromatography (HPLC) at wave length of 289 nm. In vitro drug release showed that crosslinkednanofibers had lower drug release rate in higher time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metronidazol
  • Nanofibre
  • Drug release
[1] I. Sebe, P. Szabo, B. Kallai-Szabo, R. Zelko, Incorporating small molecules or biologics into nanofibers for optimized drug release: A review, International Journal of Pharmaceutics. 494,516-530, 2015.
[2] D. I. Braghirolli, D. Steffens, P. Pranke, Electrospinning for regenerative medicine: a review of the main topics, Drug Discovery Today.19, 743-753, 2014.
[3] T.J. Sill, H.A. Von Recum, Electrospinning: Applications in drug delivery and tissue engineering, Biomaterials. 29,1989-2006, 2008.
[4] D,Simons, Electrospinning of nanofibers from polymer solutions and melts.Advances in applied mechanics. 41,43-346, 2008.
[5] X. Hu, S. Liu, G. Zhou, Y. Huang, Z. Xie, X. Jing, Electrospinning of polymeric nanofibers for drug delivery applications, Journal of Controlled Release.185, 12-21, 2014.
[6] X.L Muzafar, A. Kanjwal, L. Lin, I. S. Chronakis, Electrospun polyvinyl-alcohol nanofibers as oral fast-dissolving delivery system of caffeine and riboflavin, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.103 (2013) 182-188.
[7] C. Zhang, X. Yuan , L. Wu , Y. Han, J. Sheng, Study on morphology of electrospun poly(vinyl alcohol) mats, European Polymer Journal.41, 423-432, 2005.
[8] E. Kenawy, F.Abdel-Hay Mohamed H.El-Newehy, G. E.Wnek, Controlled release of ketoprofen from electrospun poly(vinyl alcohol) nanofibers, Materials Science and Engineering.459, 390-396, 2007.
[9] K. Tarun, N. Gobi, Calcium alginate/PVA blended nanofibre matrix for wound dressing, Indian Journal of Fiber and Technology Research.37, 127-132, 2017.
[10] G. Mark¸ Papich, Saunders handbook of veterinary drugs, Fourth ed, North Carolina, 12, 162-171, 2016.