دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1394 
تهیه و بررسی خواص نوری نمونه نانوذرات کلوئیدی کربن

مرتضی ساسانی قمصری؛ اشکان مومنی بیدزرد؛ هیونگ هو پارک