بررسی ساختار و خواص آبدوستی غشای PSF/PEG با افزودن نانو ذرات SiO2

نویسندگان

گروه شیمی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

چکیده

غشاهای نانوکامپوزیت پلی‌سولفونی به روش جدایی فاز تهیه شدند. درصدهای وزنی متفاوتی از نانو ذرات سیلیکون دی اکسید به عنوان افزودنی‌های معدنی برای بهبود خواص آبدوستی غشای PSF/PEG افزوده شدند. ترکیب غشاهای بهبود یافته با نانوذرات سیلیکون دی اکسید، توسط اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه تائید شدند. تصاویر سطح و سطح مقطع نمونه‌های تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند. خواص آبدوستی نانوکامپوزیت‌های تهیه شده، با آزمون‌های اندازه گیری زاویه تماس قطره آب و میزان جذب آب در pH‌های مختلف بررسی شدند. نتایج نشان داند که با افزودن نانوذرات تا ۵ وزنی، خواص آبدوستی افزایش چشمگیری داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study On Structure And Hydrophilic Properties Of PSF/PEG Membrane By Addition Of SiO2 Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • F. Saeidi
  • R. Zafarmehrabian
Department of Chemistry, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Polysulfone nanocomposite membranes were prepared by method of phase separation. Different weight percentages of silicon dioxide Nanoparticles as inorganic additives were added to PSF/PEG membrane to improve its hydrophilic properties. The blending of membranes improved by Silicon Dioxide Nanoparticles were confirmed by Fourier Transfer Infrared Spectroscopy. The nanocomposite membranes prepared were characterized by Scanning Electron Microscope images for their surface and the cross-section morphology and their pores size produced. To investigate the hydrophilic properties nanocomposite membranes prepared, were conducted tests of measuring the water droplet contact angle and the water uptake amount in the various PHs. The results showed that the addition of nanoparticles to 5 Wt, hydrophilic properties were increased significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrophilicity
  • Nanocomposite Membrane
  • Polyethylene glycol
  • Polysulfone
  • SiO2 nanoparticles