بررسی اثر ضخامت لایه بر عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه‌ای بر پایه نانوذرات ZnO و SnO2

نویسندگان

گروه فیزیک ماده چگال، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در این پژوهش فوتوآند سلول‌ خورشیدی رنگدانه ای با استفاده از نانو ذرات اکسید روی و دی اکسید قلع به طور جداگانه با روش دکتر بلید برای یک بارلایه نشانی، دوبارلایه نشانی، سه بار لایه نشانی و چهار بار لایه نشانی ساخته و توسط رنگدانه ی N719 حساس سازی شد. با استفاده از تحلیل پراش اشعه ایکس و تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، ساختار و ریخت شناسی مورفولوژی نانوذرات بدست آمد. پارامتر‌ها‌ی بازده، چگالی جریان مدار کوتاه، ولتاژ مدار باز و ضریب پرشدگی سلول با استفاده از تحلیل منحنی جریان- ولتاژ برای نمونه‌ها‌ی ساخته شده محاسبه گردید. بر اساس نتایج مشخصه یابی جریان – ولتاژ مشخص شد که سلول سه بار لایه نشانی شده با روش دکتر بلید برای هر دو اکسید فلزی بالاترین بازده را دارد و برای اکسید روی و دی اکسید قلع به ترتیب بازده 3.83 و 2.24 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Thickness Effect of Films on Performance of Dye Sensitized Solar Cell Based on ZnO and SnO2 Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • A. Arabkhorasani
  • E. Saievar-Iranizad
  • A. Bayat
Condensed Matter Physics Group, Faculty of Basic Science, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the photo-anodes of dye sensitized solar cells were fabricated through doctor blade method. In this method, the zinc oxide and tin dioxide nanoparticles were used separately. In preparing of photo-anodes any layer were deposited once, twice, three and four times and sensitization carried out using N719 dye deposition for all photo-anodes. The structure and morphology shape of nanoparticles obtained using X-ray diffraction analysis and scanning electron microscopy. Efficiency parameters, such as short-circuit current density, open circuit voltage and fill factor of the current-voltage curve of cells were studied as well. The results based on the characterization of the current – voltage, show that the three times deposited layers of photo-anode through doctor blade method for both nanoparticles of metal oxides have the highest efficiency, about 3.83 and 2.24, for zinc oxide and tin dioxide respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar cell
  • Dye
  • zinc oxide
  • tin dioxide
  • Doctor blades
  • Nanoparticles