تولید هماهنگ‌های بالا و بررسی احتمال یونیزاسیون برای اتم هیدروژن در میدان افزایشی پلاسمونیک

نویسندگان

1 گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب، بناب، آذربایجان شرقی

2 .گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب، بناب، آذربایجان شرقی

3 پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی

چکیده

در این مقاله، تولید هماهنگ های مرتبه بالا و احتمال یونیزاسیون در دو میدان الکتریکی همگن لیزری و میدان الکتریکی غیرهمگن افزایشی پلاسمونیک برای گاز هیدروژن بررسی شده است، که میدان پلاسمونیک ناشی از برخورد باریکه پرشدت لیزری با نانوساختار فلزی است. برای مطالعه تولید هماهنگ های مرتبه بالا از مدل توسعه یافته نیمه کلاسیکی برای میدان های اپتیکی قوی و برای احتمال یونیزاسیون از روش ADK استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مدل نشان می دهد که بکارگیری میدان افزایشی پلاسمونیک باعث افزایش هماهنگ ناحیه قطع می شود که افزایش ناحیه قطع سبب می شود پالس آتوثانیه تولیدشده کوتاهتر شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

High Harmonic Generation and Analysis the Ionization Probability for Hydrogen Gas in Plasmonic Field Enhancement

نویسندگان [English]

  • R. Aghbolaghi 1
  • S . Majidi 1
  • N. Anvari 2
  • M. Sahrayi 3
1 Department of Engineering Optic and laser, University of Bonab, bonab, East-Azerbaijan, Iran.
2 Department of Engineering Optic and laser, University of Bonab, bonab, East-Azerbaijan, Iran.
3 Department of Physics & Photonic University of Tabriz, Tabriz, East-Azerbaijan, Iran.
چکیده [English]

 
In this paper, high-harmonic generation and ionization probability is investigated in both laser homogeneity electric field and plasmonic inhomogeneity field enhancement for a hydrogen gas. The plasmonic electric field caused by the collision intense beams of laser with metallic nanostructures. To study high‌-harmonic generation is used the semi-classical model using the strong-field approximation. Ionization probability is investigated by ADK method. The results of the model indicate that the harmonic cutoff increase because of the plasmonic field enhancement and shorter attosecond pulses can be obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-order harmonic generation
  • ionization probability
  • Plasmonic field
  • metallic nanostructures