بررسی اثر ناخالصی منگنز بر روی نانو میله های اکسید روی سنتز شده به روش تابش مایکروویو

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان

چکیده

در این تحقیق، نانومیله های خالص اکسیدروی همراه با ناخالصی منگنز با روش مایکروویو سنتز شدند. نانومیله های تولید شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس مشخصه یابی شدند. خواص اپتیکی نانومیله ها به کمک طیف سنجی جذبی و نورتابی بررسی شدند. اثر غلظت های مختلف ناخالصی منگنز بر روی خواص اپتیکی نانومیله های اکسیدروی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهدات نورتابی نشان داد که نانومیله های خالص اکسیدروی دارای تابش سبز رنگ می‌باشند و زمانی که ناخالصی منگنز وارد ساختار اکسیدروی می‌شود، قله نورتابی به سمت طول موج‌های زرد جابه‌جا می‌شود و همچنین شدت نورتابی آن افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Mn Dopingon ZnO Nanorods Synthesized Using Microwave Irradiation

نویسندگان [English]

  • M. Karimipour
  • A. Kheshabnia
  • M. Molaei
Department of Physics, Vali-E-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

In this study, pure and Mn-doped ZnO nanorods were synthesized by microwave method. The obtained nanorods were characterized by scanning electron microscopy and X-ray diffraction. The effect of different concentrations of cobalt on optical properties of ZnO nanorods was investigated. Photoluminescence observations showed that pure ZnO nanorods had green emission and the luminescence peak shifted to range of yellow color wavelengths and the intensity of luminescence increased, when Mn doped in ZnO structure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc oxide
  • Mn-doping
  • Microwave
  • photoluminescence
  • X-ray diffraction