دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1398 
اثر Co در مغناطو مقاومت نانوساختارهای Ni-Cu/Cu

صفحه 87-96

مرجانه جعفری فشارکی؛ محمدرضا جلالی


بررسی وابستگی دمایی طیف فلورسانس نانوذرات تبدیل افزایشی NaYF4:Yb3 ,Er3

صفحه 115-118

فاطمه کابلی؛ ناهید غضیانی؛ محمد حسین مجلس آرا؛ اسماعیل حیدری