دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1398 
جریانهای خالص اسپینی و قطبیده اسپینی در مولکول بنزن متصل شده به سه رابط گرافینی

صفحه 22-36

نسترن فرشچی؛ مهدی اسماعیل زاده؛ لیلا اسلامی؛ سید محمد الهی؛ الهام دارابی