دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1395 
ساخت نانوذرات طلا و بررسی تاثیر تابش گاما بر روی خواص اپتیکی و ضریب تضعیف آنها

زهرا دهقانی؛ علیرضا وجدانی نقره ئیان؛ محمدحسین مجلس آرا؛ مرضیه ندافان