رسانش حرارتی و اهمیت آن در بررسی کیفی و کمی رهش داروی سیس پلاتین در دو نانوسیال پزشکی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت و پتروشیمی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه فارماسیوتیکس، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

در این پژوهش، سعی شده که برای اولین بار اثر پارامتر رسانش حرارتی که مهمترین پارامتر حرارتی نانوسیالات می باشد بر میزان رهش داروی سیس پلاتین در دو کمپلکس سنتزی مورد بررسی قرار گیرد. از اینرو، دونانوسیال دارویی مبتنی بر نانولوله کربنی به عنوان پایه و حامل دارو و سیس پلاتین به عنوان داروی اصلی مورد مطالعه آماده شده است. از آنجاییکه میزان رهش این دارو در موضع هدف به جهت افزایش کارایی و کاهش عوارض جانبی آن مهم می باشد، سعی شده تا با بررسی تاثیر دما بر روی رهش دارو به ویژه در محل هدف، این افزایش کارایی مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج برای این دو نانوسیال حاکی از تغییر محسوس رسانش حرارتی حاوی سیس پلاتین قبل و بعد از عمل دیالیز دارد. این در حالی است که این تغییر برای نانوسیال با اتصال کوالان دارو قبل و بعد از دیالیز چندان چشمگیر نمی باشد و میزان کمتری از دارو در طی دیالیز تخلیه می شود. این تغییر شرایط حرارتی به ویژه با حضور نانولوله کربنی و سیس پلاتین که هردو تاثیر قابل ملاحظه ای گرمایی بر روی سیال پایه دارند، می تواند به عنوان یک کلیدواژه در کنترل رهش داروهای فلزی مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه آن باعث افزایش اثردهی و کاهش عوارض آن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermal Investigation and Comparison of Two Medical Nanofluid Containing Anticancer Drug Cisplatin

نویسندگان [English]

  • A. Kazemi-Beydokhti 1
  • S. Zeinali Heris 2
  • M.r. Jaafari 3
1 Department of Chemical Engineering, School of Petroleum and Petrochemical Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Biotechnology Research Center, Nanotechnology Research Center, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran
چکیده [English]

 

First of all, two medical nanofluids containing single-walled carbon nanotube as nano-platform with loaded MF1 and conjugated MF2 anticancer drug cisplatin were prepared and thermal characteristics of these nanofluids were surveyed. The thermal property of nanofluid can play an important role on drug release of cisplatin in target region especially cancerous tumors. Due to different bonds of cisplatin on carbon nanotubes, thermal property of nanofluids were completely different which were checked using thermal conductivity. Results show a significant change of thermal conductivity during dialysis of MF2 nanofluid because of the entrapped cisplatin release inside carbon nanotubes. This shows the important role of cisplatin as a thermal drug to increase of drug efficacy and reduce the drug side effects especially for cancer treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical nanfluid
  • cisplatin
  • carbon nanotube
  • thermal conductivity