سنتز نانو صفحه های مغناطیسی اکسید گرافن جهت حذف داروی کتوکونازول از آب

نویسندگان

1 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران، تهران

2 آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، وزارت بهداشت ایران، تهران

3 گروه نانوتکنولوژی پزشکی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 گروه نانوفناوری، دانشکده علوم و فناوری های نوین، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از ضد قارچ ها برای درمان بیماری‌ها، صنایع کشاورزی و دامپروری افزایش پیدا کرده است. این ترکیبات به صورت آزاد و متابولیزه در سطح وسیع وارد منابع آب‌های سطحی، آشامیدنی و خاک می‌شوند. این پراکندگی ضدقارچ ها در طبیعت سبب بروز مشکلاتی از قبیل تخریب جمعیت قارچی بومی منطقه ها و ایجاد مقاومت قارچی به ضدقارچ ها می‌شود. در این تحقیق طراحی و ساخت نانوصفه های اکسید گرافن‌ مغناطیسی به منظور تولید جاذب مناسب برای جذب ضدقارچ کتوکونازول، صورت گرفت و از روش استادن مایر به منظور تولید اکسید گرافن استفاده گردید. نتایج نشان داد که بیشترین راندمان جذب در متغیرهای مورد مطالعه، مقادیر 6 pH، زمان min 5 و غلظت آلاینده mg/l10 بدست آمد. فرآیند جذب از ایزوترم تمکین با99/0 R2و سینتیک درجه دوم با 986/0 R2 پیروی می کند. نتایج به دست آمده در این مطالعه، قابلیت بالای اکسید گرافن مغناطیسی جهت حذف داروی کتوکونازول از آب را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Magnetic Graphene Oxide Nanosheets for Elemination of Ketokonazole from Water

نویسندگان [English]

  • H. Pesarakloo 1
  • M. Shkrchy 2
  • S. M . Rezayat 1 3 4
1 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Tehran University, Tehran, Iran
2 Drug Chemistry Food and Drug Control Laboratory, Ministry of Health, Iran
3
4
چکیده [English]

In recent years the use of anti-fungal for the treatment of diseases in agriculture and animal husbandry industry has increased. This compounds are metabolized and freely broadly entered into surface water sources, drinking and soil. The distribution of anti-fungal in nature, causing problems such as destruction of indigenous fungal population And fungal resistance to the antifungal gets. In this research, design and manufacture of magnetic graphene oxide nano sheet to produce suitable absorbent to absorb the antifungal ketoconazole. And the Staden-Meier method was used to produce graphene oxide And the stand-Meier method was used to produce graphene oxide.The results of present study showed that the highest removal efficiency of studied variables are pH6, time 15 min and pollutant concentration 10 mg/ml. Absorbtion process resulted from Tempkin adsorption isotherm and quadratic kinetics is R20/99 and R20/986,respectively. The results obtained from this study showed the ability of magnetic graphene oxide to the elimination of ketoconazole drug from water.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: anti-fungal
  • ketoconazole
  • graphene oxide
  • Tempkin