ساخت نانوذرات طلا و بررسی تاثیر تابش گاما بر روی خواص اپتیکی و ضریب تضعیف آنها

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه نیشابور

2 آزمایشگاه نانوفوتونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، نانوذرات طلا به روش شیمیایی تهیه شده است. خواص اپتیکی این نانوذرات توسط طیف جذب مرئی- فرابنفش، روش روبش-z و طیف‌سنجی رامان مطالعه شده است. همچنین با استفاده از روش طیف‌نگاری، ضریب تضعیف جرمی گاما در انرژی‌های مختلف برای نانوذرات تهیه شده، محاسبه شده‌اند. طیف جذب مرئی- فرابنفش این مواد، پیک جذبی در محدود 530 نانومتر را نشان می‌دهد. ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب غیرخطی در شدت 40 میلی‌وات توسط لیزر نئودیم یگ پیوسته با طول موج nm 532 به‌کمک چیدمان دریچه بسته و باز روبش-z به‌ترتیب از مرتبه cm2/W 10-8وcm/W 10-4به‌دست آمده-اند. به‌کمک طیف‌سنجی رامان ارتعاشات شبکه بررسی شده است. اندازه‌گیری‌های انجام شده، نشان‌دهنده تاثیر پرتودهی گاما بر ضریب تضعیف جرمی گاما و خواص اپتیکی نانو ذرات طلا می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Gold Nanoparticles and Theimprovement of their Optical Properties and Mass Attenuation Coefficient under Gamma-ray Irradiation

نویسندگان [English]

  • Z. Dehghani 1
  • A. Vejdani Noghreiyan 1
  • M. H. Majles Ara 2
  • M. Nadafan 3
1 Department of Physics, University of Neyshabur, Neyshabur
2 Photonics Lab., Physics Department, Kharazmi University, Tehran,Iran
3 Department of physics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Au nanoparticles have been synthesis by chemical method. Optical properties of Au nanoparticles have been studied by using UV-Vis and z-scan method and Raman spectroscopy. In addition, the mass attenuation coefficients of the synthesized nanoparticles at different energies were measured by the gamma spectroscopy method. The UV-Vis spectrum of these nanoparticles exhibit an absorption peak at 530 nm region. Nonlinear reflection and nonlinear absorption indexes obtain from close aperture and open aperture z-scan in order of 10-8 cm2/W and 10-4 cm/W were studied with using continue wave Ne: YAG laser λ532 nm by use of closed aperture and open aperture z-scan setup, respectively. The performed measurements show that gamma irradiation affects the mass attenuation coefficient and optical properties of Au nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Au nanoparticles
  • Optical properties
  • Raman spectroscopy
  • z-scan method
  • attenuation coefficient
  • gamma irradiation