سنتز و شناسایی ساختاری نانوذرات هسته-پوسته مگنتیت-سیلیکا عامل دار شده بوسیله گروه ایمیدی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی اراک، اراک

2 پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج

3 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول

چکیده

در این مقاله به بررسی ساختار نانو ذرات هسته-پوسته مغناطیسی عامل دار شده بوسیله گروه ایمیدی با شیوه هم رسوبی پرداخته می‌شود. نانو‌ذرات مگنتیت به عنوان هسته و یک ابر‌پارامغناطیس فوق اشباع و غیر سمی استفاده و روی آن با یک لایه سیلیکا پوشش داده شد. این نانو‌ذرات هسته-پوسته به وسیله آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان عاملدار شد و در مرحله آخر رنگدانه‌های پریلن تترا کربوکسیلیک اسید دی نیدرید به نانوذرات مغناطیسی اضافه گردید. سپس تاثیر لایه‌های مختلف بر خواص مغناطیسی، ساختار و حرارتی نانو-ذرات هسته-پوسته مورد مطالعه وبررسی قرار گرفت. ساختار بلوری نانو ذرات توسط دستگاه پراش اشعه ایکس مطالعه گردید. برای تعیین شکل ظاهری ذرات از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید و به منظور بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات هسته-پوسته از دستگاه مغناطومتر نمونه مرتعش استفاده گردید. پایداری ساختار نانوذرات هسته-پوسته از آنالیز حرارتی بررسی گردید. در نهایت و به منظور شناسایی پیوندها از طیف سنج مادون قرمز استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Imide Functionalized Magnetite-silica Core-shell Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • K. Hedayati 1
  • M. Shabanian 2
  • N. Rahimi 1
  • H. Moghanian 3
1 Department of Science, Arak University of Technology, Arak, Iran
2 Faculty of Chemistry and Petrochemical Engineering, Standard Research Institute (SRI), Karaj, Iran
3 Department of Chemistry, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

In this paper, the structure of the magnetic core-shell nanoparticles functionalized by an imide group was investigated by a simple co-precipitation method. The Fe3O4 nanoparticles as a super paramagnetic and Non-toxic core it was covered with a layer of silica. The resulting nanoparticle functionalized by amino trie thoxy silane and then by Perylene pigments Ttracrbonic acid anhydride. The magnetic structural and thermal properties of the new imide functionalized nanoparticles investigated. The crystaline structures of the nanoparticles were studied by X-ray diffraction and crystalline size was calculated using the Debye-Scherrer formula. The shape, morphology and The approximate size of the nanoparticles was determined by scanning electron microscopy SEM.The magnetic properties of nanoparticles was investigated by Magnetometer vibrating sample VSM that shown superparamagnetic behavior for the samples. The thermal properties of the new imide functionalized nanoparticles were investigated by thermal analysis TGA. Finally, infrared spectrometer FTIR was used to identify the nanoparticles functionality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Superparamagnetic
  • Imide functionalized
  • Magnetite
  • Co-precipitation