بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار سازی شده پورفیرینی با رادیونوکلید گالیوم-67 بر روی نانو سیلیکای MCM-41 عاملدار شده به عنوان یک عامل تصویربرداری هسته ای

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران - پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 دانشکده علوم پایه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 .دانشکده علوم پایه،دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان،تبریز،ایران

4 پژوهشکده موادوسوخت هسته ای،پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای،تهران،ایران

چکیده

امروزه MCM-41 عاملدار شده با آمینو پروپیل با داشتن مساحت سطح بالا، به عنوان یک سیستم بالقوه تحویل داروهای ضد سرطان معرفی شده است. در این تحقیق به منظور تولید یک سیستم تحویل داروی هدفمند مبتنی بر تصویر برداری در کاربردهای تشخیصی، پروتو پورفیرین با رادیو نوکلئید گالیوم-67 نشاندار و سپس این کمپلکس بر روی NH2-Propyl@MCM-41 تثبیت شد. از تکنیک‌های رادیو کروماتوگرافی لایه نازک RTLC، پراش اشعه ایکس، طیف سنجی FT-IR، آنالیزهای جذب و واجذب گاز نیتروژن و TGA/DSCبرای شناسایی نانوذرات استفاده شد. ارزیابی فارماکوکینتیکی نانوسیلیکای نشاندار رادیواکتیو 67Ga-PP IX…NH2-Propyl@MCM-41 در موش‌های صحرایی نرمال و دارای تومور فیبروسارکوما انجام شد. این نانوکامپوزیت دارای خواصی نظیر گردش مناسب در بدن از طریق خون، پایداری ساختاری بالا، درصد جذب ID مناسب در تومور، نسبت بالای جذب تومور به ماهیچه و دفع سریع از بدن بوده و به عنوان یک ترکیب مهندسی شده موثر برای کاربردهای آتی رسانش هدفمند و تصویر برداری از تومور مبتنی بر نانوتکنولوژی در مطالعات آتی پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on biological distribution of a gallium-67 radionuclide labeled porphyrin complex grafted on functionalized MCM-41 nano silica as a nuclear imaging agent

نویسندگان [English]

  • Y. Fazaeli 1
  • F. Asadi 2
  • Simin Namvar Aghdash 3
  • Simin Jani Tabar Darzi 4
  • Parviz Oshtori 1
1 Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Box 14395-836, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, aminopropyl functionalized mesoporous silica MCM-41 is known as a potential anticancer-drug delivery system with a high surface area. In this work, so as to produce an image-guided drug delivery system for diagnostic applications, proto porphyrin was radiolabeled with 67Ga radionuclide and this complex was grafted on 3-aminopropyl functionalized MCM- 41. The nanoparticles were assessed with radio thin layer chromatography RTLC, X-ray diffraction, FTIR spectroscopy, surface area analysis BET and Thermogravimetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • labeled porphyrin complex
  • nano silica
  • MCM-41
  • nuclear imaging
1]. O. Akhavan, E. Ghaderi, “Graphene nanomesh promises extremely efficient in vivo photothermal therapy. Small, 9(21), 3593-3601, 2013. [2]. Y. Fazaeli, S. Feizi, AR. Jalilian, A. Hejrani, “Grafting of [64Cu]-TPPF20 porphyrin complex on Functionalized nano-porous MCM-41 silica as a potential cancer imaging agent. Applied Radiation and Isotopes. 112, 13-19, 2016. [3]. Y. Fazaeli, A. Jalilian, M. Amini, A. Rahiminejad, S.Rajabifar, F. Bolourinovin, S. Moradkhani, “Preparation and preliminary evaluation of [67Ga]-tetra phenyl porphyrin complexes as possible imaging agents. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 288(1), 17-24, 2011. [4]. Y. Fazaeli, A. Jalilian, M. Amini, K. Ardaneh, A. Rahiminejad, F. Bolourinovin, S. Moradkhani, A. Majdabadi, “Development of a 68 Ga-fluorinated porphyrin complex as a possible PET imaging agent. Nuclear medicine and molecular imaging, 46(1), 20-26,. 2012. [5]. Y. Fazaeli, S. Shanehsazzadeh, A. Lahooti, S. Feizi, A. Jalilian, “Preclinical dosimetric estimation of [111In] 5, 10, 15, 20-tetra phenyl porphyrin complex as a possible imaging/PDT agent. Radiochimica Acta. 104(5), 327-336, 2016. [6]. Y. Fazaeli, MA. Hosseini, M. Afrasyabi, P. Ashtari, “68Ga@pyridine-functionalized MCM-41 mesoporous silica: a novel radio labeled composite for diagnostic applications, Radiochimica Acta.107,157-164, 2018. [7]. Y. Fazaeli, A.R. Jalilian, A. Khalaj, “Development of a new radiogallium porphyrin complex as a possible tumor imaging agent, International Journal of Nuclear Medicine Research. 2, 7-15, 2015. [8]. Y. Fazaeli, M.A. Hosseini, F. Shahabinia, S. Feizi, “68Ga-5, 10, 15, 20-Tetrakis (2, 4, 6-trimethoxy phenyl) porphyrin: a novel radio-labeled porphyrin complex for positron emission tomography, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 320, 201-207, 2019. [9]. Y. Fazaeli, Z.Asgari, “DTPA-functionalized nano-porous MCM-41 silica: a new potential nanoengineered labeled composite for diagnostic applications, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science. 42, 497–504, 2018. 10. Y.Chen, X. Shi, B. Han, H. Qin, Z. Li, Y. Lu, J. Wang, and Y. Kong, The Complete Control for the Nanosize of Spherical MCM-41, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 12, 1–11, 2012. 11. A.A. Burns, J. Vider, H. Ow, E. Herz, O. Penate-Medina, M. Baumgart, S.M. Larson, U. Wiesner, M. Bradbury, Fluorescent silica nanoparticles with efficient urinary excretion for nanomedicine, Nano Lett, 9 (2009) 442-448.
 
English References:
[1]. O. Akhavan, E. Ghaderi, “Graphene nanomesh promises extremely efficient in vivo photothermal therapy. Small, 9(21), 3593-3601, 2013. [2]. Y. Fazaeli, S. Feizi, AR. Jalilian, A. Hejrani, “Grafting of [64Cu]-TPPF20 porphyrin complex on Functionalized nano-porous MCM-41 silica as a potential cancer imaging agent. Applied Radiation and Isotopes. 112, 13-19, 2016. [3]. Y. Fazaeli, A. Jalilian, M. Amini, A. Rahiminejad, S.Rajabifar, F. Bolourinovin, S. Moradkhani, “Preparation and preliminary evaluation of [67Ga]-tetra phenyl porphyrin complexes as possible imaging agents. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 288(1), 17-24, 2011. [4]. Y. Fazaeli, A. Jalilian, M. Amini, K. Ardaneh, A. Rahiminejad, F. Bolourinovin, S. Moradkhani, A. Majdabadi, “Development of a 68 Ga-fluorinated porphyrin complex as a possible PET imaging agent. Nuclear medicine and molecular imaging, 46(1), 20-26,. 2012. [5]. Y. Fazaeli, S. Shanehsazzadeh, A. Lahooti, S. Feizi, A. Jalilian, “Preclinical dosimetric estimation of [111In] 5, 10, 15, 20-tetra phenyl porphyrin complex as a possible imaging/PDT agent. Radiochimica Acta. 104(5), 327-336, 2016. [6]. Y. Fazaeli, MA. Hosseini, M. Afrasyabi, P. Ashtari, “68Ga@pyridine-functionalized MCM-41 mesoporous silica: a novel radio labeled composite for diagnostic applications, Radiochimica Acta.107,157-164, 2018. [7]. Y. Fazaeli, A.R. Jalilian, A. Khalaj, “Development of a new radiogallium porphyrin complex as a possible tumor imaging agent, International Journal of Nuclear Medicine Research. 2, 7-15, 2015. [8]. Y. Fazaeli, M.A. Hosseini, F. Shahabinia, S. Feizi, “68Ga-5, 10, 15, 20-Tetrakis (2, 4, 6-trimethoxy phenyl) porphyrin: a novel radio-labeled porphyrin complex for positron emission tomography, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 320, 201-207, 2019. [9]. Y. Fazaeli, Z.Asgari, “DTPA-functionalized nano-porous MCM-41 silica: a new potential nanoengineered labeled composite for diagnostic applications, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science. 42, 497–504, 2018. 10. Y.Chen, X. Shi, B. Han, H. Qin, Z. Li, Y. Lu, J. Wang, and Y. Kong, The Complete Control for the Nanosize of Spherical MCM-41, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 12, 1–11, 2012. 11. A.A. Burns, J. Vider, H. Ow, E. Herz, O. Penate-Medina, M. Baumgart, S.M. Larson, U. Wiesner, M. Bradbury, Fluorescent silica nanoparticles with efficient urinary excretion for nanomedicine, Nano Lett, 9 (2009) 442-448.