مطالعه اثر کاتیون های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بر نانوذرات نقره اصلاح شده با ال‌سیستئین و کاربرد آن به عنوان یک حسگر رنگ سنجی

نویسندگان

گروه شیمی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه اراک،اراک

چکیده

در این پژوهش، اثر کاتیون‌های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بر انباشتگی نانو‌ذرات نقره اصلاح شده با ال‌سیستئین مورد بررسی قرار گرفته است. از این نانو‌ذرات به‌عنوان یک حسگر رنگ‌سنجی ساده و کم‌هزینه برای تشخیص کاتیون فلزات قلیایی خاکی استفاده شد. روش تشخیص بر اساس خواص رزونانس پلاسمون سطحی نانوذرات نقره بود. در حضور کاتیون‌های فلزات قلیایی خاکی پیک پلاسمون نانوذرات نقره اصلاح شده به‌سمت طول‌موج‌های بلندتر منتقل شده و رنگ محلول از زرد به صورتی تغییر کرد. کاتیون‌های مورد بررسی شامل کلسیم، منیزیم و باریم بودند. منحنی درجه‌بندی برای هر یک از کاتیون‌های فلزات قلیایی خاکی بدست آمد. حساسیت، حدتشخیص و گستره خطی بدست آمده از این روش برای هر کدام از کاتیون‌های قلیایی خاکی بررسی و با هم مقایسه شدند. با توجه به نتایج حاصله بهترین حدتشخیص و بیشترین حساسیت برای کاتیون باریم مشاهده شد. بدین ترتیب از این روش جهت اندازه‌گیری یون‌های باریم در محلول‌های آبی استفاده شد. به‌منظور رفع مزاحمت‌های ناشی از دیگر کاتیون‌ها همه‌ی اندازه گیری‌ها در حضور لیگاند EDTA و در pHهفت انجام شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of the alkali and alkaline earth cations on the L–cystein emodified silver nano particle sand application of it as a colorimetric sensor

نویسندگان [English]

  • Farzad Bamdad
  • Zahra Habibi
Arak,Arak of University,Sciences of Faculty,Chemistry of Department
چکیده [English]

In this work, the effect of alkali and alkaline earth cations on modified silver nanoparticles AgNPs was investigated. The nanoparticles were used as a simple and low-cost colorimetric sensor for detecting alkaline earth metal cation. The determination process was based on the surface plasmon resonance properties of AgNPs. Interaction of AgNPs with alkaline earth metal cations in the presence of cysteine molecules induced a red shift in the surface plasmon resonance SPR maximum of AgNPs, as a result of nanoparticles aggregation. Consequently, yellow color of AgNPs solution was changed to pink. The examined cations were consisted of Mg2 , Ca2 and Ba2 . The calibration curve was obtained for each cation. Limit of detection, linear range and sensitivity of each cation was obtained and compared. The best detection limit and sensitivity were observed for Ba2 ions. Thus, this method was applied to the determination of barium ions in aqueous samples. In order to eliminate the interferences due to the presence of other cations, all measurements were carried out at pH 7 and in the presence of appropriate amounts of EDTA as masking agent.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkali and alkaline earth cations
  • Silver nanoparticles
  • Colorimetric sensor
  • L-cysteine
[1]S.Guo,E.Wang,“Noble metal nanomaterials:Controllable synthesis and application in fuel cells and analytical sensors,”Nanotoday,6,240-264,2011.
[2]H.Li,Z.Cui,C.Han,“Glutathione-stabilized silver nanoparticles as colorimetricsensor for Ni2+ion,”Sensors Actuators B Chem,143,87-92,2009.
[3]A.Liang,Q.Liu,G.Wen,Z.Jiang,“Thesurface-plasmon-resonance effect of nanogold/silver and its analytical applications,” TrendsAnal.Chem,37,32-47,2012.
[4]A.P.V.S,P.Joseph,K.D.S.C.G,S.Lakshmanan,T.Kinoshita,S.Muthusamy,“Colorimetric sensors for rapid detection of various analytes,”Mater.Sci.Eng.C,78,1231-1245,2017.
[5]T.C.Prathna,N.Chandrasekaran,A.M.Raichur,A.Mukherjee,“Biomimeticsyn thesis of silvernanoparticles by Citruslimon (lemon) aqueousextract and theoretical prediction of particlesize,”Colloids Surf. B, 82, 152-159, 2011.
[6]A.Ravindran,A.Singh,A.M.Raichur,N.Chandrasekaran,A.Mukherjee,“Studies on interaction of colloidal Agnanoparticles with Bovine Serum Albumin(BSA),”Colloids Surf.B,76,32-37,2010.
[7]Q.Zhang,N.Li,J.Goebl,Z.Lu,Y.Yin,“A Systematic Study of the Synthesis of Silver Nanoplates:IsCitratea“Magic”Reagent?,”J.Am.Chem.Soc,133,18931-18939,2011.
[8]P.S.Mdluli,N.M.Sosibo,P.N.Mashazi,T.Nyokong,R.T.Tshikhudo,A.Skepu,E.VanDerLingen,“Selective adsorption of PVP on the surface of silvernanoparticles:A molecular dynamics study,” J.Mol.Struct., 1004, 131-137, 2011.
[9]A.Ravindran,N.Chandrasekaran,A.Mukherjee,“Studies on Differential Behavior of Silver Nanoparticles Towards Thiol Containing Amino Acids,”Curr.NanoSci,8,141-149,2012