دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مهر 1402 
ترابرد الکترونی در نانونوارهای تک لایه مکسین Zr2CO2

صفحه 32-41

اکبر نیازی؛ حسین نیکوفرد؛ ابراهیم حیدری سمیرمی؛ مهدی اسماعیل زاده