دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مرداد 1402 
بررسی خواص ساختاری و لومینسانس نانو فسفر Ca1-xZrO3:xCe+3

صفحه 1-9

احسان معصومی گودرزی؛ مرجانه جعفری فشارکی؛ محمدرضا جلالی؛ سعید محمدی


تأثیر حلال و غلظت مواد اولیه در سنتز سونوشیمیایی نانو ساختار پلیمر کوئوردیناسیونی مس(II) و تجزیه سطح هیرشفیلد

صفحه 10-19

محمد حسن سعادتیان؛ غلامحسین شاه وردی زاده؛ میرزاآقا بابازاده؛ لادن اجلالی؛ موسی اسحقی