بهینه سازی فرمولاسیون سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ درخت گیلاس و بررسی پایداری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

بسیاری از پژوهشگران، سنتز نانو­ذرات فلزی با عصاره­های گیاهی و کاربرد­های بالقوه آن­ها را گزارش کرده­اند­، عصاره برگ درخت گیلاس از مواد موثر در سنتز نانوذرات نقره بوده که نتایج حاصل از آنالیز FTIR نیز تایید کرد. نانوذرات نقره طبق طراحی آزمایش انجام گرفته با روش Mixture Design از اختلاط سه ماده احیاکننده (برگ درخت گیلاس 3-0 میلی­لیتر) ماده نمک پایه (محلول 1 میلی­مولار نیترات نقره 9-5 میلی­لیتر) و ماده پایدارکننده (ژل آلوورا 1-0 میلی­لیتر) به روش سبز سنتز شد. پس از بهینه­سازی انجام گرفته نتایج نشان داد که مقادیر 2/51، 5/79 و 0/69 میلی­لیتر به ترتیب برای ماده احیاکننده، محلول پایه و ماده پایدارکننده مناسب ترین حالت سنتز نانوذرات بوده که در این حالت بیشترین غلظت ppm 16/88، کمترین میانگین اندازه ذرات 36 نانومتر، مناسب ترین شاخص پراکندگی 0/43 و بالاترین پتانسیل زتا 25 میلی­ولت بدست خواهد آمد. خواص نانوذرات سنتز شده در شرایط بهینه مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آنالیزهای UV-Vis و DLS نتایج بدست آمده را با اختلاف جزئی تایید کردند. نانوذرات نقره خواص مناسب آنتی­اکسیدانی 45/28% و ضدباکتریایی در مقابل باکتری گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) و گرم منفی (اشرشیا کولی) از خود نشان داد. خاصیت ضدقارچی نیز مقدار 65/55% بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing the green synthesis formulation of silver nanoparticles using Cherry tree leaf extract and evaluation its stability

نویسندگان [English]

  • Sarvin Mohammadi-Aghdam 1
  • Omid Ahmadi 2
1 Department of Chemistry, Payame Noor University (PNU), P. O. Box 19395-3697, Tehran, Iran
2 Sahand University of Technology
چکیده [English]

Many researchers have reported the synthesis of metal nanoparticles by plant extracts and their potential applications. Cherry tree leaf extract is one of the effective materials in the synthesis of AgNPs, which is confirmed by the results of FTIR analysis. Did AgNPs according to the design of the experiment carried out by the Mixture Design method by mixing three regenerating substances (cherry tree leaves 0-3 ml), basic salt substance (1 mM solution of AgNO3 5-9 ml) and stabilizing agent (AloeVera gel) (0-1 ml) was synthesized by green method. After the optimization, the results showed that the amounts of 2.51, 5.79 and 0.69 mL respectively for reducing agent, basic solution and stabilizing agent were the most suitable mode of synthesis of nanoparticles, and in this mode, the highest concentration of 16.88 ppm, the lowest average particle size of 36 nm, the most appropriate PDI of 0.43 and the highest zeta potential of 25 mV will be obtained. The properties of synthesized AgNPs were evaluated in optimal conditions and the results of UV-Vis and DLS analyzes confirmed the obtained results with slight differences. AgNPs showed good antioxidant properties of 28.45% and antibacterial properties against Gram-positive (Staphylococcus aureus) and Gram-negative (Escherichia coli) bacteria. Antifungal properties were also found to be 65.55%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cherry tree leaves
  • Experimental design
  • Formulation
  • Green synthesis
  • Silver nanoparticles
[1]        Alshahrani SH, Alameri AA, Zabibah RS, Jalil ATJ, Ahmadi O, Behbudi G. Screening Method Synthesis of AgNPs Using Petroselinum crispum (parsley) Leaf: Spectral Analysis of the Particles and Antibacterial Study. Journal of the Mexican Chemical Society. 2022; 66(4): 480-487. https://doi.org/10.29356/jmcs.v66i4.1803.
[2]        Eshghi M, Kamali-Shojaei A, Vaghari H, Najian Y, Mohebian Z, Ahmadi O, et al. Corylus avellana leaf extract-mediated green synthesis of antifungal silver nanoparticles using microwave irradiation and assessment of their properties. Green Processing Synthesis. 2021;10 (1):606-613. https://doi.org/10.1515/gps-2021-0062.
[3]        Khalilnejad A, Lashkari R, Iravani M, Ahmadi O, editors. Application of Synthesized Silver Nanofluid for Reduction of Oil-Water Interfacial Tension. Saint Petersburg 2020; 2020: European Association of Geoscientists & Engineers.
[4]        Ahmadi O, Jafarizadeh-Malmiri H, Jodeiri N. Eco-friendly microwave-enhanced green synthesis of silver nanoparticles using Aloe vera leaf extract and their physico-chemical and antibacterial studies. Green Processing Synthesis. 2018;7(3):231-240. https://doi.org/10.1515/gps-2017-0039.
[5]        Nguyen DH, Lee JS, Park KD, Ching YC, Nguyen XT, Phan VG, et al. Green silver nanoparticles formed by Phyllanthus urinaria, Pouzolzia zeylanica, and Scoparia dulcis leaf extracts and the antifungal activity. Nanomaterials. 2020;10(3):542.
[6]        Ahmadi O, Jafarizadeh-Malmiri H, Jodeiri N. Optimization of processing parameters for hydrothermal silver nanoparticles synthesis using Aloe vera leaf extract and estimation of their physico-chemical and antifungal properties. Zeitschrift für Physikalische Chemie. 2019;233(5):651-667.https://doi.org/10.1515/zpch-2017-1089.
[7]        Ahmad S, Munir S, Zeb N, Ullah A, Khan B, Ali J, et al. Green nanotechnology: A review on green synthesis of silver nanoparticles—An ecofriendly approach. International journal of nanomedicine.2019;14:5087. https://doi.org/10.2147/IJN.S200254
[8]        Yaqoob AA, Umar K, Ibrahim MNM. Silver nanoparticles: various methods of synthesis, size affecting factors and their potential applications–a review. Applied Nanoscience. 2020;10(5):1369-1378.
[9]        Nunes AR, Gonçalves AC, Falcão A, Alves G, Silva LR. Prunus avium L.(Sweet Cherry) By-Products: A Source of Phenolic Compounds with Antioxidant and Anti-Hyperglycemic Properties—A Review. Applied Sciences. 2021;11(18):8516. https://doi.org/10.3390/app11188516.
[10]      Ahmadi O, Seifi M, Jafarizadeh-Malmiri H. Simulation of Silver Nanoparticles Green Synthesis Using Aloe Vera leaf Extract and Microwave Heating, and Evaluation of their Characteristics. Iranian Chemical Engineering Journal. 2021;20(114):82-96. 10.22034/ijche.2021.251261.1054. [In Persian].
[11]      Eghbalifam N, Shojaosadati SA, Hashemi-Najafabadi S, Khorasani AC. Synthesis and characterization of antimicrobial wound dressing material based on silver nanoparticles loaded gum Arabic nanofibers. International journal of biological macromolecules. 2020;155:119-130. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.03.194.
[12]      Fardsadegh B, Jafarizadeh-Malmiri H. Aloe vera leaf extract mediated green synthesis of selenium nanoparticles and assessment of their in vitro antimicrobial activity against spoilage fungi and pathogenic bacteria strains. Green Processing Synthesis. 2019;8(1):399-407. https://doi.org/10.1515/gps-2019-0007.
[13]      Anvarinezhad M, Javadi A, Jafarizadeh-Malmiri H. Green approach in fabrication of photocatalytic, antimicrobial, and antioxidant zinc oxide nanoparticles–hydrothermal synthesis using clove hydroalcoholic extract and optimization of the process. Green Processing Synthesis. 2020;9(1):375-385. https://doi.org/10.1515/gps-2020-0040.
[14]      Najjar-Tabrizi R, Javadi A, Sharifan A, Chew KW, Lay C-H, Show PL, et al. Hydrothermally extraction of saponin from Acanthophyllum glandulosum root–Physico-chemical characteristics and antibacterial activity evaluation. 2020;27:e00507.
[15]      Ahmadi O, Jafarizadeh-Malmiri H. Intensification process in thyme essential oil nanoemulsion preparation based on subcritical water as green solvent and six different emulsifiers. Green Processing Synthesis. 2021;10(1):430-439. https://doi.org/10.1515/gps-2021-0040.
[16]      Ahmadi O, Jafarizadeh-Malmiri H. Intensification and optimization of the process for thyme oil in water nanoemulsions preparation using subcritical water and xanthan gum. Zeitschrift für Physikalische Chemie. 2021;235(5):629-648. https://doi.org/10.1515/zpch-2020-0001.
[17]      Ahmadi O, Jafarizadeh-Malmiri H. Simulation of the Preparation of Thyme Essential Oil Nanoemulsion Process Using Sub-critical Water and Evaluation of Its Properties. Iranian Journal of Biosystems Engineering. 2021;51(4):705-714. 10.22059/ijbse.2019.285553.665203. [In Persian].
[18]      Bedlovičová Z, Strapáč I, Baláž M, Salayová A. A brief overview on antioxidant activity determination of silver nanoparticles. Molecules. 2020;25(14):3191. https://doi.org/10.3390/molecules25143191.
[19]      Yin IX, Zhang J, Zhao IS, Mei ML, Li Q, Chu CH. The antibacterial mechanism of silver nanoparticles and its application in dentistry. International journal of nanomedicine. 2020;15:2555. https://doi.org/10.2147/IJN.S246764
[20]      Anwer MK, Jamil S, Ibnouf EO, Shakeel F. Enhanced antibacterial effects of clove essential oil by nanoemulsion. Journal of Oleo Science. 2014;63(4):347-354.
https://doi.org/ 10.5650/jos.ess13213