کلیدواژه‌ها = نقاط کوانتومی
سنتز سبز، سریع و ارزان نقاط کوانتومی کربنی دارای گوگرد و نیتروژن با استفاده از گیاه کُمای (Ferula assa-foetida)

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 55-65

کاظم بهنام پور؛ حسن اله داغی؛ محمد زیرک؛ جواد باعدی؛ عیسی کهن باغخیراتی


بررسی اثر تابش پرتوهای گاما بر ویژگی های ساختاری و نورتابی نقاط کوانتومی CdTe/CdSe

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 24-31

ُسیما دهقان؛ مهدی مولایی؛ فرزاد فرهمندزاده؛ حسن اله داغی؛ مسعود کریمی پور


بررسی سمیت و فعالیت ضد باکتریایی نقاط کوانتومی کادمیم تلورید مورد استفاده در پزشکی هسته‌ای

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 42-47

سید یوسف فضائلی؛ غلامرضا شاه حسینی؛ سمیرا شهبازی؛ حامد عسگری؛ علیرضا نیسی


آماده سازی تک مرحله ای و شناسایی نقاط کوانتومی گرافن اکساید و بررسی اثر تیواوره و آمونیا ( N,S ) بر ویژگی نوری نقاط کوانتومی سنتز شده

دوره 7، شماره 3، آبان 1399، صفحه 48-54

احمد ضیاء شیرزاد؛ حکیمه زارع؛ زهرا شاهدی؛ فاطمه استواری؛ یوسف فضایلی


سنتز و بهبود ویژگی نورتابی نقاط کوانتومی هسته-پوسته CdTe/CdSe با استفاده از روش تابش امواج مایکروویو

دوره 7، شماره 3، آبان 1399، صفحه 61-67

محیا نوزایی؛ مهدی مولایی؛ فرزاد فرهمندزاده؛ بهاره رمضانلو


بررسی خواص نورتابی نقاط کوانتومی تحت تابش پرتوهای گاما جهت کاربرد در دوزیمتری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-36

عفت عصار نوقابی؛ حسن اله داغی؛ بهنام آزادگان؛ علی اصغر مولوی؛ جواد باعدی؛ بهروز ملکی


تهیه و بررسی خواص نوری نمونه نانوذرات کلوئیدی کربن

دوره 2، شماره 4، دی 1394

مرتضی ساسانی قمصری؛ اشکان مومنی بیدزرد؛ هیونگ هو پارک