بررسی اثر افزودن نانوذرات طلا در عملکرد نانو حسگر گامای پلی وینیل استات/ نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید: معرفی یک نانوحسگر گامای جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج

2 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران

چکیده

پیشرفت­های سال­های  اخیر در زمینه سنتز نانوذرات راه را برای توسعه نانوچندسازه­های جدید که دارای ویژگی جدید و منحصر به فرد هستند، هموار کرده است. کنترل دقیق ساختارهای اولیه نانوذرات، مانند اندازه، شکل یا فرمولاسیون، ما را قادر می­سازد چندسازه­هایی از این نانوذرات را بسازیم که دارای ویژگی برتر هستند. در این پژوهش، نانوچندسازه حاوی نقاط کوانتومی کادمیوم تلورید در ماتریس پلی وینیل استات سنتز شد و قابلیت­های این نانوچندسازه به عنوان حسگر گاما مورد بررسی قرار گرفت. سپس، نانوذرات طلا سنتز و شناسایی شد. نانوچندسازه سه جزیی نانوذرات طلا/ نقاط کوانتومی کادمیم تلورید در ماتریس پلی وینیل استات تهیه و ویژگی های این نانوحسگر در برابر پرتو گاما بررسی شد. نتایج نشان داد، نانوچندسازه سه جزیی حاوی نانوذرات طلا عملکرد بهتر و حساس تری نسبت به نانوچندسازه دو جزیی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of adding gold nanoparticles on the performance of polyvinyl acetate/ cadmium telluride gamma nanosensor: Introduction of a new gamma nanosensor

نویسندگان [English]

  • shahzad Feizi 1
  • mohammad hossein mehrabian 1
  • Shahram Moradi 2
1 Department of Radiation Processing and Dosimetry, Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Karaj
2 Faculty of Chemistry, Islamic Azad University Tehran North Branch, Tehran
[1] M.  Laprise‐Pelletier, T. Simão, M. André Fortin, “Gold Nanoparticles in Radiotherapy and Recent Progress in Nanobrachytherapy,” Advanced Healthcare Materials, 7, 1701460-87, 2018
[2] Y. Fazaeli, O. Akhavan, R. Rahighi, M.R. Aboudzadeh, E. Karimi, H. Afarideh, “In vivo SPECT imaging of tumors by 198,199Au-labeled graphene oxide nanostructures,” Materials Science and Engineering: C, 45, 196-204, 2014.
[3] F.H. Attix, “Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry,” Wiley, New York, NY 1986.
[4] H. E. Johns, J. R. Cunningham, “The Physics of Radiology,” Charles C. Thomas, Springfield, IL 1983.
[5] National Institute of Standards and Technology, http://www.nist. gov/pml/data/xraycoef
[6] X.D. Zhang, M. L. Guo, H. Y. Wu, Y. M. Sun, Y. Q. Ding, X. Feng, L. A. Zhang, “Irradiation stability and cytotoxicity of gold nanoparticles for radiotherapy,” International Journal of Nanomedicine, 4, 165-173, 2009.
[7] L. M. Sousa,  L. M. Vilarinho,  G. H. Ribeiro,  A. L. Bogado,  L. R. Dinelli, “An electronic device based on gold nanoparticles and tetraruthenated porphyrin as an electrochemical sensor for catechol,” Royal Society Open Science, 4, 170675-86, 2017.
[8] C. Liu, Z. Li, T.J. Hajagos, D. Kishpaugh, “Transparent ultra-high-loading quantum dot/polymer nanocomposite monolith for gamma scintillation,” ACS Nano, 11, 6422-6430, 2017.
[9] M.A. Hosseini, S. Feizi, A. Mehdizadeh, P. Ashtari, M. Mojtahedzadeh, M. A. Mosleh-Shirazi,  A. Alipour, “ Dosimetric investigation of a new quantum dots/nanocomposite (CdTe QDs/PVK) sensor for real-time gamma radiation detection,” Applied Physics A,125, 868, 2019.
[10] M. H. Mehrabian, S. Feizi, S. Moradi Dehaghi, “Cadmium telluride quantum dots/graphene oxide/poly vinyl acetate (CdTe QDs/GO/PVAc) nanocomposite: a novel sensor for real time gamma radiation detection,” Radiochimica Acta, 108, 483-490, 2020.
[11] I. Ojea-Jiménez, F. M. Romero, N. G. Bastús, V. Puntes, “Small Gold Nanoparticles Synthesized with Sodium Citrate and Heavy Water: Insights into the Reaction Mechanism,” The Journal of Physical Chemistry C, 114, 1800-1804, 2010.
[12] J. Li, Y. Zhang, T. Gao, C. Hu, T. Yao, Q. Yuan, X. Wang, P. Xu, Z. Zhang, J. jian, X. Zhang, B. Song, “Quantum dot-induced improved performance of cadmium telluride (CdTe) solar cells without a Cu buffer layer,” Journal of  Materials Chemistry A, 5, 4904-07, 2017.