فهرست

شناسایی مولکول ها با استفاده از گرافین بر پایه ترانزیستور اثر میدان

نشریه: زمستان ۱۳۹۵ - مقاله 2   صفحات :  205 تا 208کد مقاله:
nm-238

مولفین:
سعید شجاعی: دانشگاه تبریز - گروه فیزیک
هاله کردحقی: دانشگاه تبریز - پژوهشکده فیزیک کاربردي و ستاره شناسی
محمدرضا رضاپور: دانشگاه علم و تکنولوژی پوهانگ - دپارتمان فیزیک


چکیده مقاله:

در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه مولکول های مختلف را میتوان با استفاده از نانو نوار گرافینی شناسایی کرد. رسانندگی وابستگی شدید به تراز انژری پیشرو و جهت گیری فضایی مولکول ها دارد. با استفاده از این ویژگی، ترابرد الکترونی مولکول هایی که به صورت فیزیکی جذب نانو نوار می شوند را می توان توصیف و محاسبه کرد. نشان خواهیم داد که ترابرد الکترونی برای هر مولکول منحصر به فرد است. زیرا هنگام قرارگیری مولکول روی نانو نوار دره های تیزی در نمودار T-E مشاهده می شود که این دره ها برای مولکول های مختلف متفاوت هستند. در این مقاله جذب فیزیکی سه مولکول اتانول O6H2C ، گوکرد دی اکسید SO2 و 8 بنزن C6H6 روی نانو نوار گرافینی بررسی شده است.


Article's English abstract:

In this article we will show how different molecules can be identified by the use of graphene 14 nanoribbon. Conductance depend on frontier energy level and spatial orientation of molecules. 15 With this feature, electron transport through molecules that are physically attracted to 16 nanoribbon can be described and calculated. We show that electron transport is unique to each 17 molecule. Because when a molecule attach on graphene nanoribbon sharp dips in T-E graph 18 appears that these dips are different for each molecule. In this paper, physical adsorption of 19 three molecules like ethanol C2H6O, sulfur dioxide SO2 and benzene C6H6 has been 20 studied on graphene nanoribbon.


کلید واژگان:
ترابرد الکترونی، ترانزیستور اثر میدان، نانو نوار گرافینی

English Keywords:
electron transport, field effect transistors, armchair graphene-nanoribbon

منابع:

English References:
[1] W. Y. Kim, Y. C. Choi, S. K. Min, Y. Cho, K. S. Kim, Chem. Soc. Rev. 2009,38, 2319. [2] L. Shen, M. Zeng, S.-W. Yang, C. Zhang, X. Wang, Y. Feng, J. Am. Chem.Soc. 2010, 132, 11481. [3]B. Haunget. al, (2008): Adsorption of Gas Molecules on GrapheneNanoribbons and Its Implication for Nanoscale Molecule Sensor. J. Phys. Chem. C 112, 13442-13446. [4]sensingManal M.Y.A. Alsaif et. al , (2014): Two dimensional ?-MoO3nanoflakes obtained using solvent-assistedgrinding and sonication method. [5]J. Prasongkit, A. Grigoriev, B. Pathak, R Ahuja, R. H. Scheicher, NanoLett. 2011, 11, 1941. [6]S. Thomas, A. C. Rajan, M. R. Rezapour, K. S. Kim, J. Phys. Chem. C2014, 118, 10855. [7]K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V.Dubonos, I. V. Grigorieva, A. A. Firsov, Science 2004, 306, 666. [8]A. Cresti, N. Nemec, B. Biel, G. Niebler, F. Triozon, G. Cuniberti, S.Roche, Nano Res. 2008, 1, 361. [9]J. Tworzyd?o, B. Trauzettel, M. Titov, A. Rycerz, C. W. J. Beenakker, Phys.Rev. Lett. 2006, 96, 246802. [10]K. I. Bolotin, K. J. Sikes, J. Hone, H. L. Stormer, P. Kim, Phys. Rev. Lett.2008, 101, 096802. [11]J. Cai, R. Pascal, R. Jaafar, M. Bieri, T. Barun, S. Blankenburg, M. Muoth, A. Seitsonen, M. Saleh, X. Feng, K. Mullen, R. Fassel, Nature 2010, 466, 470. [12]M. Koch, F. Ample, C. Joachim, L. Grill, Nat. Nanotechnol. 2012, 7, 713. [13]Rezapour, Mohammad Reza, ArunkumarChittethRajan, and Kwang S. Kim. "Molecular sensing using armchair graphenenanoribbon." Journal of computational chemistry 35.26 (2014): 1916-1920. [14]A. E. Miroshnichenko, S. Flach, Y. S. Kivshar, Rev. Mod. Phys. 2010, 82, 2257. [15]J. Taylor, H. Guo, J. Wang, Phys. Rev. B 2001, 63, 245407. [16]S. Datta, Electronic Transport in Mesoscopic Systems; Cambridge UniversityPress: Cambridge, 1997. [17]A. E. Miroshnichenko, S. Flach, Y. S. Kivshar, Rev. Mod. Phys. 2010, 82,2257.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2280
تعداد دریافت فایل مقاله : 77