اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی ایرانمنش

استاد ریاضی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس

iranmanamodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر بابالو

مهندسی شیمی دانشگاه تبریز

a.babaluosut.ac.ir

دکتر علی بیت اللهی

مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت

beitollaiust.ac.ir

دکتر کیانوش خسروی دارانی

بیوتکنولوزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

kiankhyahoo.com

دکتر سید مهدی رضایت

فارماکولوژی دانشگاه تهران

rezayattums.ac.ir

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

مهندسی شیمی دانشگاه تهران

mshariatut.ac.ir

دکتر مهرداد کوکبی

مهندسی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس

mehrirmodares.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدحسین مجلس ارا

فیزیک دانشگاه خوارزمی

majlesaragmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا مشفق

فیزیک دانشگاه شریف

moshfeghsharif.edu