اهداف و چشم انداز

 

انجمن نانوناوری ایران به عنوان یکی از بزرگترین متولیان امر ترویج نانوفناوری در کشور صاحب امتیاز نشریه علمی پژوهشی "نانومقیاس" است. انجمن نانوفناوری ایران از همه اساتید، صاحبنظران، دانشجویان و پزوهشگران دعوت به عمل می آورد دستاوردهای علمی خود را در قالب مقالات علمی-پژوهشی به زبان فارسی به این نشریه ارسال کنند. با تایید علمی داوران و هیات تحریریه مقالات دریافتی در این قصلنامه پذیرفته و به صورت الکترونیکی منتشر می شود. نشریه نانومقیاس دارای مجوز علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 85093/18/3 مورخ1393/05/19   است .