داوران

دکتر محمدرضا پورهروی

دکتر شبنم سهراب نژاد

دکتر رحیم اسم خانی

دکتر شریعتی نیاسر مجتبی

دکتر مهرداد کوکبی

دکتر علی اکبر بابالو

دکترقریبا تاج آبادی

دکتر محمود ناصری

دکتر فضه آریانسب

دکتر فرامرز کنجوری

دکتر محمد خلخالی

دکتر افشین پوراحمد

دکتر نوابه نامی

دکتر عارف شکری