فهرست

ساخت نانوذرات طلا و بررسی تاثیر تابش گاما بر روی خواص اپتیکی و ضریب تضعیف آنها

نشریه: بهار ۱۳۹۵ - مقاله 2   صفحات :  11 تا 16کد مقاله:
nm-182

مولفین:
زهرا دهقانی: دانشگاه نیشابور - گروه فیزیک
علیرضا وجدانی نقره چیان: دانشگاه نیشابور - گروه فیزیک
محمدحسین مجلس آرا: دانشگاه خوارزمی - فیزیک
مرضیه ندافان: دانشگاه تربیت مدرس - فیزیک


چکیده مقاله:

در این مقاله، نانوذرات طلا به روش شیمیایی تهیه شده است. خواص اپتیکی این نانوذرات توسط طیف جذب مرئی- فرابنفش، روش روبش-z و طیف¬سنجی رامان مطالعه شده است. همچنین با استفاده از روش طیف¬نگاری، ضریب تضعیف جرمی گاما در انرژی¬های مختلف برای نانوذرات تهیه شده، محاسبه شده¬اند. طیف جذب مرئی- فرابنفش این مواد، پیک جذبی در محدود 530 نانومتر را نشان می¬دهد. ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب غیرخطی در شدت 40 میلی¬وات توسط لیزر نئودیم یگ پیوسته با طول موج nm 532 به¬کمک چیدمان دریچه بسته و باز روبش-z به¬ترتیب از مرتبه cm2/W 10-8وcm/W 10-4به¬دست آمده-اند. به¬کمک طیف¬سنجی رامان ارتعاشات شبکه بررسی شده است. اندازه¬گیری¬های انجام شده، نشان¬دهنده تاثیر پرتودهی گاما بر ضریب تضعیف جرمی گاما و خواص اپتیکی نانو ذرات طلا می¬باشد.


Article's English abstract:

Au nanoparticles have been synthesis by chemical method. Optical properties of Au nanoparticles have been studied by using UV-Vis and z-scan method and Raman spectroscopy. In addition, the mass attenuation coefficients of the synthesized nanoparticles at different energies were measured by the gamma spectroscopy method. The UV-Vis spectrum of these nanoparticles exhibit an absorption peak at 530 nm region. Nonlinear reflection and nonlinear absorption indexes obtain from close aperture and open aperture z-scan in order of 10-8 cm2/W and 10-4 cm/W were studied with using continue wave Ne: YAG laser λ532 nm by use of closed aperture and open aperture z-scan setup, respectively. The performed measurements show that gamma irradiation affects the mass attenuation coefficient and optical properties of Au nanoparticles.


کلید واژگان:
نانوذرات طلا، خواص اپتیکی، طیف¬سنجی رامان، روش روبش-z، ضریب تضعیف جرمی، پرتودهی گاما

English Keywords:
Au nanoparticles, Optical properties, Raman spectroscopy, z-scan method, attenuation coefficient, gamma irradiation

منابع:

English References:
[1] R. A. Ganeev, M. Baba, A. Ryasnyansky, M. Suzuki, H. Kurod, Characterization of optical and nonlinear optical properties of silver nanoparticles prepared by laser ablation in various liquids, Optics Communications, 240, (2004), 437. [2] Svanberg, S., Atomic and molecular spectroscopy, 4rd Edition, Sweden: Springer, 2001, 40-70. [3] Z. Dehghani, E. SaievarIranizad, The effect of initial alignment on the optical properties of Fe3O4nanoparticles doped in nematic liquid crystals, Physica B 434 (2014) 165–170. [4] VP. Singh, SP. Shirmardi, ME. Medhat, NM. Badiger, Determination of mass attenuation coefficient for some polymers using Monte Carlo simulation, Vacuum. 119 (2015) 284-288. [5] ?çelli O, Erzeneo?lu S, Boncukçuo?lu R, Measurement of mass attenuation coefficients of some boron compounds and the trommel sieve waste in the energy range 15.746–40.930 keV. J Quant Spectrosc Ra. 78 (2003) 203-210. [6] ?çelli O, Erzeneo?lu S, The mass attenuation coefficients in some vanadium and nickel compounds. J Quant Spectrosc Ra. 88 (2004) 519-524. [7] S?güt ?, Seven S, Baydas E, Büyükkasap E, Küçük?nder A, Chemical effects on K?/K? X-ray intensity ratios of Mo, Ag, Cd, Ba, La, Ce compounds and total mass attenuation coefficients of Fe and Cu. Spectrochim Acta B 56 (2001) 1367-1374. [8] M.H. MajlesAra, Z. Dehghani, R. Sahraei, A. Daneshfar, Z. Javadi, F. Divsar, Diffraction patterns and nonlinear optical properties of gold nanoparticles, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Volume 113, Issue 5, (2012), 366–372. [9] M.H. Majles Ara, Z. Dehghani, S. Saievar Iranizad, Charactrization and single-beam Z-scan measurement of the third-order optical nonlinearities of ZnO nano-particles, International Journal of Modern Physics B 22 (18فایل مقاله
تعداد بازدید: 2792
تعداد دریافت فایل مقاله : 137