فهرست

اندیس Co-PI کلی و محاسبه آن برای چندین نانولوله

نشریه: پاییز1393 - مقاله 6   صفحات :  183 تا 192مولفین:
عباس ارجمندفر: .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری - .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری
امید خرمالی: ، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس - گروه پژوهشی ریاضی و انفورماتیک


چکیده مقاله:

در این مقاله، ابتدا نسخه کلی اندیس Co-PI را برای یک گراف معرفی نموده و نتایجی بر روی آن بدست می آوریم. در ادامه این نسخه جدید را برای سه نانولوله TUC4C8(R) ، TUC4C8(S) و زیگزاگ محاسبه می نماییم.


Article's English abstract:

In this paper, at fist we introduce the total Co-PI index for a graph obtain some results on this index. In continue, we compute this new index for three nanotubes TUC4C8(R), TUC4C8(S) and Zig-Zag


کلید واژگان:
اندیس Co-PI راسی، اندیس Co-PI یالی ، نانولوله، گراف مولکولی.

English Keywords:
Edge-Co-PI index, Vertex Co-PI index, Molecular graph, Nanotube

منابع:

English References:
R. Todeschini, V. Consonni, and P[1] Gramatica, Chemometrics in QSAR, In: Brown S, Tauler R, Walczak R (eds.) Comprehensive Chemometrics, 4 (2009), 129-172. [2] H. Wiener, Structural determination of paraffin boiling points. J. Am. Chem. Soc. 69 (1947), 17-20. [3] F. Hasani, O. Khormali and A. Iranmanesh, Computation of the first vertex of co-PI index of TUC4C8(S) nanotubes, Optoelectron. Adv. Mater.-Rapid Commun., 4:4 (2010), 544?547. [4] A. Arjomandfar and O. Khormali, On edge Co-PI indices, Int. J. Industrial Mathematics, accepted. [5] O. Halakoo, O. Khormali, A. Mahmiani, A. Iranmanesh, The new version of PI index and its computation for Zigzag nanotubes, Optoelectron. Adv. Mater.-Rapid Commun., 4:10 (2010), 1559–1561. [6] A. Mahmiani, O. Khormali, A. Iranmanesh, M. Yousefidaz, The computation of total Szeged index of TUC4C8(R) nanotube, Optoelectron. Adv. Mater.-Rapid Commun., 4:12 (2010), 2185 – 2189.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1494
تعداد دریافت فایل مقاله : 18