نویسنده = محسن بابامرادی
تعداد مقالات: 2
1. اثر میدان مغناطیسی بر خواص نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 ساخته شده به روش هم رسوبی

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-48

نیلوفر دهقانی؛ محسن بابامرادی؛ علی ملکی


2. خواص نورتابی تنگستات کادمیم CdWO4 سنتزشده به روش گرمابی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395

محمدتقی طورچی مقدم؛ محسن بابامرادی؛ روح اله عظیمی راد