اثر میدان مغناطیسی بر خواص نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 ساخته شده به روش هم رسوبی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیزورها و سنتز آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Fe3O4 با استفاده از روش هم‌رسوبی در دمای اتاق در دو حالت با حضور میدان مغناطیسی و در غیاب میدان مغناطیسی ساخته شدند. خواص مغناطیسی نانوذرات توسط دستگاه مغناطیس سنجی نمونه ارتعاشی VSM برای بررسی ویژگی‌های ابرپارامغناطیسی نانوذرات و اثر اعمال میدان بر خواص مغناطیسی نانوذرات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آنالیز نشان داد که اعمال میدان مغناطیسی در هنگام ساخت نانوذرات، باعث کاهش مغناطش اشباع می‌شود. نتایج الگوی پراش اشعه ایکس XRD کاهش بلورینگی نانوذرات را با اعمال میدان مغناطیسی در حین ساخت نشان می‌دهند. طیف سنجی فوریه فروسرخ FT-IR تشکیل پیوندهای اکسیدآهن را در نمونه‌های ساخته شده تائید می‌کند. کاهش مغناطش اشباع و بلورینگی را می‌توان به اثر میدان مغناطیسی در جهت دهی دوقطبی‌های مغناطیسی نانوذرات در هنگام ساخت، نسبت داد.

کلیدواژه‌ها