خواص نورتابی تنگستات کادمیم CdWO4 سنتزشده به روش گرمابی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 گروه نانوفیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده

دراین پژوهش نانوذرات CdWO4با پیش ماده استات کادمیم به روش گرمابی هیدروترمال سنتز شد. نتایج به‌دست ‌آمده از آنالیز PL نشان داد طیف نورتابی نانو ذرات کادمیم تنگستات تهیه ‌شده با پیش‌ماده کادمیم استات یک قله در حدود 460 نانومتر دارد که با طیف نورتابی نانوذرات تولید شده با پیش‌ماده نیترات کادمیم در پژوهش‌های مشابه مطابقت دارد. طیف FTIR وجود پیوندهای Cd-O، W-O و O-W را در ساختار CdWO4 تائید می‌کند. الگوی پراش به دست آمده از آنالیز XRD تشکیل فاز تک‌میلی مونوکلینیک ولفارمیت را نشان می‌دهد. تصاویر به‌دست آمده از SEM نشان داد که نانوذرات تنگستات کادمیم به‌صورت کلوخه‌ای و نانوذرات رشد کرده و اندازه‌ ذرات کمتر از 100 نانومتر می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که پیش-ماده کادمیم استات می‌تواند به‌ عنوان ماده‌ای ارزان‌تر برای سنتز نانوذرات تنگستات کادمیم مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها