کلیدواژه‌ها = نانوذرات مغناطیسی
بررسی فرایند جذب سطحی آلاینده‌های رنگی با نانو چندسازه گرافن مغناطیسی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 36-42

نرگس انصاری؛ فاضله فقهی؛ زهرا امینی؛ معصومه محمدنژاد