مطالعه ساخت و اثر جانشانی منگنز بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات MnxFe0.7-xZn0.3Fe2O4

نویسندگان

1 گروه فیزیک، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، خوزستان

2 گروه فیزیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، خوزستان

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات MnxFe0.7-xZn0.3Fe2O4، با استفاده از روش همرسوبی تهیه شدند. در این ترکیب مقدار x از 0 تا 7/0 می باشد. ویژگی های ساختاری و مغناطیسی پودرهای سنتز شده، به وسیله پراش سنج پرتو ایکس XRD، طیف سنج فروسرخ دور Far-FTIR، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM و مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی VSM مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پراش پرتو ایکس نشان می‌دهد که تمام نمونه های تهیه شده دارای ساختار اسپینلی تک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاز هستند. میانگین اندازه بلورک‌ها با استفاده از رابطه شرر در محدوده‌ی12 تا 7 نانومتر تخمین زده شدند. در نتایج طیف سنجی فرو سرخ دور، دو باند فرکانسی 1𝑣 و 2𝑣 در محدوده ی cm-1300 تا cm-1600 وجود دارد که حضور برهمکنش کاتیون- آنیون را در جایگاه‌‌‌های هشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجهی و چهار‌‌‌‌‌‌‌‌وجهی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری توزیع یکنواخت اندازه ذرات را نشان می‌دهند. همچنین نتایج مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که با افزایش ناخالصی منگنز، مغناطش اشباع برای تمام نمونه ها کاهش می‌‌‌‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Fabrication and the Effect of Mn Substitution on Structural and Magnetic Properties of MnxFe0.7-xZn0.3Fe2O4 Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • R. Baranifar 1 2
  • M. Niyaifar 2
1 Department of Physics, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2
چکیده [English]

In this researcher, the MnxFe0.7-xZn0.3Fe2O4 ferrite nanoparticles prepared by co-precipitation method. In these compositions the value of x varies from 0 to 0.7. Structural and magnetic properties of synthesized powder were characterized by X-ray diffraction XRD, Far-Infrared spectroscopy Far-FTIR, Transmission Electron Microscopy TEM and vibration sample magnetometer VSM. The XRD results show that all of the samples have single phase spinel structure. The average crystallite size estimated of about 12 to 7 nm, using Scherrer´s formula. The Far-FTIR measurements show, two frequency bonds within the rang 300 to 600 cm-1 indicate the presence of cation-anion interactions in the octahedral and tetrahedral sites, respectively.Also Transmission Electron Microscope images show particles size uniform distribution. The VSM results show that the saturation magnetization for all the samples decrease by increasing the manganese content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fe-Zn ferrite
  • Magnetic nanoparticles
  • Co-precipitation
  • X-ray diffraction
  • Vibration sample magnetometer