کمپلکس مس تثبیت شده بروی نانو ذرات مغناطیسی بعنوان نانوکاتالیروز قابل بازیافت و موثر برای اکسایش سولفیدها و تیولها

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام

چکیده

در این تحقیق کمپلکس مس IIتثبیت شده روی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بعنوان کاتالیروز موثر، کارامد و قابل بازیافت سنتز شد. این نانو ذرات برای اکسایش سولفید به سولفوکسید و واکنش های جفت کردن اکسایشی تیول ها به دی سولفیدها در حضور هیدروژن پراکسید بعنوان عامل اکسنده، مورد استفاده قرار گرفت. گسترده وسیعی از سولفید ها و تیول های آروماتیک و آلیفاتیک با موفقیت به محصولات مورد نظر تبدیل شدند. همه محصولات با بازده عالی تا خوب به دست آمدند. نانو کاتالیزور های مغناطیسی با تکنیک های مختلفی شامل : SEM, TEM, XRD, VSM, TGA, EDX ,IR تعیین مشخصات شده اند. مزیت استفاده از نانو ذرات اکسید آهن، جداسازی آسان کاتالیزور از محیط واکنش با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی است که قابلیت استفاده مجدد و انجام واکنش با بازده بالا را امکان پذیر می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immobilized Copper (II) Complex on Magnetic Nanoparticles as Efficient and Recyclable Nanocatalyst for the Oxidation of Sulfides and Thiols

نویسندگان [English]

  • A. Ghorbani-Choghamarani
  • M. Hajjami
  • M. Norouzi
  • Z. Safari
Department of Chemistry, Faculty of Science, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Supported copper II on functionalized Fe3O4 magnetic nanoparticles was used as high efficient and magnetically recoverable catalyst for the oxidation of sulfides to sulfoxides and oxidative coupling of thiols into corresponding disulfides using hydrogen peroxide H2O2 as oxidant. An aliphatic and aromatic series of sulfides and thiols including various functional groups was successfully converted into corresponding products. All of products were obtained in good to excellent yields. The magnetic nanocatalyst was characterized by FT-IR spectroscopy, TEM, XRD, SEM, and TGA techniques. Recovery of the catalyst is easily performed via magnetic decantation and reused for several consecutive runs without significant loss of its catalytic efficiency and activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic Nanoparticle
  • Copper (II)
  • Oxidation
  • Sulfide
  • Thiol