بررسی نظری برهم کنش و جذب داروی مرکاپتوپیریدین بر روی نانوخوشه بورفسفید (B12P12) خالص وجایگزین شده با فلز واسطه کبالت: به روش DFT, AIM, RDG

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 گروه شیمی فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه ملایر- ملایر

3 گروه شیمی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

چکیده: هدف از این تحقیق بررسی جذب مرکاپتوپیریدین ( MCP) بر روی سطح نانو خوشه بور فسفید (B12P12) خالص و جایگزین شده با اتم کبالت (Co) با استفاده از نظریه تابع چگالی ( DFT) است. برای این منظور ابتدا موقعیت های متفاوتی از جذب مرکاپتوپیریدین در سطح نانو خوشه در نظر گرفته و سپس تمامی مدلهای در نظر گرفته شده با استفاده از روش B3LYP/ LanL2DZ توسط نرم افزار گاوسین (09) بهینه شدند. با استفاده از ساختارهای بهینه شده پارامترهای ساختاری، کوانتومی، ترمودینامیکی، الکترونی محاسبه شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد در اثر جذب MCP برروی سطح نانو خوشه خالص و جایگزین شدهCo ساختار الکترونی نانو خوشه تغییر قابل توجهی می کند و گاف انرژی بین اربیتالهای هومو- لومو و همچنین سختی کروی سیستم کاهش محسوسی می یابد که این عامل باعث افزایش رسانایی نانو خوشه، فعالیت، و واکنش پذیری نانو خوشه می شود. این ویژگی نشان می دهد نانو خوشه خالص و جایگزین شده با کبالت می تواند گزینه مناسبی برای تهیه حسگر MCP در سیستم های بیولوژیکی باشد. از طرف دیگر نتایج حاصل از محاسبات انرژی جذب و خواص ترمودینامیکی سیستم نشان می دهد که جذب دارو بر روی نانو خوشه مساعد بوده و می توان از این نانو خوشه بعنوان ناقل و حامل دارو در سیستم بیولوژیکی در بدن انسان استفاده کرد. نتایج حاصل از محاسبات پارامترهای نظریه کوانتومی اتم در مولکول ( AIM) و نمودارهای تغییرات جزیی چگالی کاهش یافته ( RDG) نشان داد که پیوند داروی MCPبر روی سطح نانو خوشه از نوع الکترواستاتیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical study of interaction and adsorption of Mercaptopyridine drug on pristine and Co doped B12P12 nanocage: by using DFT, AIM and RDG

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to investigate the adsorption of mercaptopyridine (MCP) on the surface of pristine and Co doped boron phosphide (B12P12) nanocage using density functional theory. For this purpose, different positions of mercaptopyridine (MCP) are considered on the surface nanocage and then all the considered models are optimized using cam-B3LYP / Lanl2DZ method by Gaussian software (09). Using optimized structures, geometrical parameters, quantum, thermodynamic, and electronic parameters are calculated and the results are analyzed. The results showed that due to MCP adsorption, the electronic structure of the nanocage changes and the energy gap between HOMO and LUMO orbitals and global hardness of system decrease significantly, which increases the conductivity and reactivity of the nanocage. This results suggests that Co doped nanocage could be a good option for MCP sensors in biological systems. The calculated results of the adsorption energy and thermodynamic properties of the system show that the adsorption of the drug on the nanocage is favorable and this nanocage can be used as a carrier of the drug in the biological system in the human body. The results of quantum atom theory in molecules (QAIM) and reduced density gradient (RDG) parameters show that the bond of MRC drug on the surface of nanocage is electrostatic type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density Functional Theory
  • B12P12 nanocage
  • Mercaptopyridine
  • Co doped
  • Atom in Molecule