تهیه نانوکامپوزیت‌های اکسیدروی با استفاده از عصاره گیاه پونه وحشی کوهی به روش سبز برای کاربردهای بسته بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه سمنان، سمنان. ایران

2 دانشکده فیزیک، پردیس علوم، دانشگا ه سمنان، سمنان. ایران

3 پژوهشکده علوم کاربردی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات اکسیدروی (ZnO) با استفاده از عصاره گیاه پونه وحشی و بدون استفاده از مواد شیمیایی خاص تهیه و در زیست بسپار کیتوسان قرار داده شدند. خواص نوری، ساختاری و ریخت­شناسی نمونه­های تهیه شده توسط مشخصه‌یابی‌های متفاوت از جمله طیف جذبی-عبوری، الگوی پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDAX)، طیف‌سنجی فروسرخ (FTIR) و تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) بررسی شدند. متوسط اندازه‌ نانو ذرات ZnO با استفاده از معادله دبای شرر حدود 4/45 نانومتر پیش­بینی شد. همچنین، بررسی پراش پرتوی ایکس نشان داد نمونه دارای ساختار ورتزایت بدون هیچ قله اضافی یا اکسیدی است. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش EDX-Map حضور Zn در ساختار تایید شد. همچنین، پوشش بسپاری شفاف و زیست تخریب­پذیر تهیه شده در این پژوهش، ویژگی ضدمیکربی مناسبی را در مقابل باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی در مقایسه با پوشش کیتوسان خالص، برای کاربردهای بسته بندی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Synthesis of ZnO Nanocomposites Using Wild Mentha pulegium Extract for Packaging Appilication

نویسندگان [English]

  • fateme nasiri jahroudi 1
  • Omid Mirzaee 1
  • Sanaz Alamdari 2
  • Mohammad hosein Majlesara 3
1 Faculty of Materials and Metallurgical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Faculty of Physics, Semnan University, Semnan, Iran
3 Applied Science Research Center(ASRC), Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, zinc oxide (ZnO) nanoparticles were synthesized using Wild Mentha pulegium extract without the use of chemicals and then embedded in chitosan biopolymer. The optical, structural and morphological properties of the prepared ZnO were investigated by various characterization methods including UV-vis, XRD, EDAX, FTIR and FESEM measurements. The average size of ZnO nanoparticles was estimated to be 45.4 nm using the Debye Scherrer equation. Also, X-ray diffraction result showed that the synthesized sample has a wurtzite crystal structure without any additional or oxide peaks and it is consistent with previous reports. According to the results obtained from the EDX-Map measurement, the presence of Zn in the structure that was synthesized using the extract was confirmed. Also, the prepared transparent and biocompatible polymer coating showed good antibacterial and UV filtering properties for packaging applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZnO
  • Green synthesis
  • Extract
  • Antibacterial properties
  • Chitosan