بررسی اثر میدان الکترواستاتیک و یونی هیدروژن(H+) بر روی پارامترهای ساختاری و کوانتومی برهم کنش برموسیانید BrCN با نانوخوشه B12N12 :با استفاده از نظریه تابعی چگالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران ، ایران

چکیده

در این مقاله تاثیر میدان الکتریکی و میدان یونی هیدروژن (nH+) بر روی برهم کنش برمو سیانید با نانو خوشه بور نیترید (B12N12) با استفاده از نظریه تابع چگالی و نظریه تابع چگالی وابسته به زمان مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از ساختارهای بهینه شده پارامترهای ساختاری، الکتریکی، کوانتومی، ترمودینامیکی، انرژی جذب، نظریه کوانتومی اتم در مولکول ، گرادیان چگالی کاهش یافته ، خواص نوری غیرخطی و طیف های فرابنفش- مرئی محاسبه شده است. نتایج حاصل نشان داد که مقدار انرژی جذب، آنتالپی(H∆) و انرژی آزاد گیبس(G∆( برای همه حالتهای جذبی منفی بوده و فرایند جذب BrCN بر روی سطح B12N12از نظر ترمودینامیکی گرماده بوده و خود به خودی است. با افزایش قدرت میدان الکتریکی از SEFz-0.005 a.u تا SEFz-0.07 a.u و قدرت یونی انرژی جذب بیشتر شده و گاف انرژی نانو خوشه بطور قابل توجهی کاهش می یابد، بنابراین حساسیت نانو خوشه بور نیترید برای جذب و تشخیص ماده سمی برمو سیانید در حضور میدان الکتریکی و یونی افزایش قابل ملاحظه ای می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of electrostatic and hydrogen ionic (H+) field on the structural and quantum parameters of interaction cyanogen bromide (BrCN) with B12N12 nanocage, by density functional theory

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rezaei sameti 1
  • Rezvan Alvand 2
  • Reze Regjaie Khorasani 2
1 Department of physical chemistry, faculty of science, Malayer university, Malayer
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this work, the effects of static electric field (SEF) and ion field (hydrogen ions (nH+) on the interaction of cyanogen bromide (BrCN) with boron nitride nanocage (B12N12) using density function theory (DFT) and time-dependent density function theory (TD-DFT) have been investigated. Using optimized configurations the parameters of structural, electrical, quantum and thermodynamic, adsorption energy, quantum theory of atoms in molecules (QTAIM), reduced density gradient (RDG), nonlinear optical properties (NLO), ultraviolet-visible spectra ( UV-Vis) are calculated. The calculated results indicate that the amount of adsorption energy, enthalpy (∆H) and Gibbs free energy (∆G) are negative for all adsorption states and the adsorption process of cyanogen bromide on the surface of B12N12 nanocage is thermodynamically exothermic and spontaneous. With increasing electrical field strength from SEFz-0.005 a.u to SEFz-0.07 a.u and H+ ionic field, the adsorption energy increase and gap energy between the HOMO and LUMO orbitals significantly reduce, so the sensitivity of the nanocage to adsorb and detect of toxic cyanogen bromide increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boron Nitride Nano Cluster
  • Cyanogen bromide Sensor
  • Electric and ionic Field
  • Density Function Theory
  • Structural and quantum parameters