تخریب فوتوکاتالیستی داروی بیزاکودیل با استفاده از نانوچندسازه هسته-پوسته مگنتیت- مس(II) اکسید در محلول‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد، مشهد، خراسان رضوی

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 دانشگاه سمنان، دانشکده فیزیک، سمنان، ایران

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی اثر فوتوکاتالیست نانوچندسازه هسته-پوسته مگنتیت- مس (II) اکسید بر میزان تخریب داروی بیزاکودیل با استفاده از نور لامپ دیود نورگسیل با طول موج 200 تا 500 نانومتر با توان 20 وات انجام شده است. برای این منظور، خصوصیات مربوط به نانوچندسازه بوسیله تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف تبدیل فوریه فروسرخ و آنالیز (XRD) مشخص شد. تأثیر پارامترهای غلظت دارو، مقدار نانوچندسازه، pH محلول، اثر هم­زدن محلول و اثر اکسیژن محلول تحت فرایند فوتوکاتالیستی بررسی شده است. یافته­های پژوهش، کارایی مؤثر نانوچندسازه هسته-پوسته مگنتیت- مس (II) اکسید را در تخریب فوتوکاتالیستی داروی بیزاکودیل در شرایط بهینه غلظت بیزاکودیل20 میلی گرم بر لیتر، مقدار نانوچندسازه­های هسته-پوسته مگنتیت- مس(II) اکسید 0/1 گرم، pH محلول 7 و سرعت هم زدن rpm 750  در اتمسفر هوا نشان می­دهد. به طوری که حذف کامل دارو در شرایط بهینه پس از90 دقیقه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photocatalytic degradation of bisacodyl using Fe3O4@CuO core-shell nanocomposite in aqueous solutions

نویسندگان [English]

  • Amin Dadras Mahboob 1
  • Razieh Sanavi Khoshnood 2
  • Davoud Sanavi Khoshnoud 3
1 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, , Islamic Azad University
2 Department of Chemistry, Faculty of Sciences,, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
3 Faculty of Physics, Semnan University, P. O. Box 35195‑363, Semnan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the photocatalytic effect of magnetocite-copper(II) oxide core-shell nanocomposites on the rate of degradation of bisacodyl using 20 W light emitting diode lamp. For this purpose, the effect of parameters such as drug concentration, nanocomposite content, pH of the solution, the effect of stirring the solution and the effect of dissolved oxygen under photocatalytic process has been investigated. research findings showed the effective efficiency of core-shell magnetite-copper(II) oxide nanocomposite and 20 W light emitting diode lamp in photocatalytic degradation of bisacodyl drug in optimal parameters, ie bisacodyl concentration of 20 mg / L, amount of core-shell magnetite-copper(II) oxide nanocomposite 0/1 g and the pH of solution 7 and stirring speed 750 rpm in air atmosphere. In this study, the results obtained in the process of photocatalytic degradation of bisacodyl using nanocomposites of core-shell magnetite-copper oxide in the presence of 20 watt light emitting diode lamp, shows the effective efficiency of this analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photocatalyst
  • core-shell nanocomposite-magnetite-copper (II) oxide
  • bisacody