بررسی نظری ویژگی های ساختاری و الکترونی دودکاهدران سیلیسیمی، به عنوان حسگرنوری -شیمیایی با روش نظریه‌ی تابعی چگالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در این پژوهش، نخست ساختارهای فولرن و فولرانی برای عنصر سیلیسیم مورد بررسی قرار گرفته ­است. سپس، از نظر ویژگی­ های شیمیایی با ساختارهای متناظر کربنی مقایسه شده ­اند. یافته­های ما نشان می ­دهد که سیلیسیم فقط با کاهش تقارن در ساختار فولرنی قرار می­ گیرد و حتی در اندازه­ های اولیه­ی هندسه­ی فولرنی، نمی ­تواند ساختار پایداری تشکیل دهد. با این وجود فولران ­های سیلیسیمی، مانند فولران­های کربنی متقارن و پایدار هستند و همچنین، سختی شیمیایی و الکترون­خواهی بالایی دارند که این دو ویژگی آن­ها را برای استفاده در حسگرهای شیمیایی مناسب می­ سازد. ویژگی­های الکترونی ساختارهای مورد بررسی با نظریه­ی تابعی چگالی تحت تابعی و توابع پایه­ ی B3LYP/6-31+G(d,p) انجام گرفته­ است و برای بدست آوردن طیف مرئی-فرابنفش از محاسبات وابسته به زمان نظریه­ ی تابعی چگالی استفاده شده ­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical study of structural and electronic properties of sila-dodecahedrane as an optical-chemical sensor by density functional theory method

نویسندگان [English]

  • mohamad Qasemnazhand
  • farhad Khoeini
چکیده [English]

In this research, first sila-fullerene and sila-fullerane structures have been investigated, then in terms of chemical properties, they have been compared with the corresponding carbon structures. Our findings show that silicon enters the fullerene structure only by decreasing symmetry, even at smaller sizes of fullerene geometry, it cannot form a stable structure. However, sila-fullerenas are as symmetrical and stable as carbon fulleranes; and also, have high chemical hardness and electron affinity, these two features make them suitable for use in chemical sensors. The electronic properties of the studied structures have been performed with density functional theory (DFT) under functional and basis set of B3LYP/6-31+G(d,p), and Time-dependent DFT calculations have been used to obtain the UV-VIS spectrum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • density functional theory
  • Dodecahedrane
  • Fullerene
  • Silicon nanoparticle
  • sensor