عاملدار کردن گرافن اکسید با پلی(‌اتیلن گلیکول) –سیستئین ، سنتز نانوذرات کلوئیدی طلا در سطح گرافن اکسید احیا شده‌ی عاملدار و عملکرد آنها در حذف متیلن بلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

دراین کارپژوهشی، پلی (اتیلن گلیکول)-سیستئین از واکنش پلی‌( اتیلن گلیکول) با ال-سیستئین در حضور ان،ان-دی سیکلوهگزیل کربودی ایمید و گرافن اکسید از روش هامر بهبود یافته سنتز شدند. سپس، گرافن اکسید با پلی‌( اتیلن گلیکول) -سیستئین در حلال آب در دمای آزمایشگاه همزده شده و گرافن اکسید عاملدار زیست سازگار ایجاد شد. در نهایت، نمکهای طلا تحت امواج فراصوت در سطح گرافن اکسید عاملدار قرار گرفته و توسط NaBH4 تحت همزدن ثابت در دمای آزمایشگاه احیا شدند و کامپوزیت نانوذرات کلوئیدی طلا-گرافن اکسید احیا شده‌ی عاملدار بوجود آمد. مشخصه‌یابی ترکیبات سنتزی با استفاده از تکینیک‌های مختلف SEM, UV-Vis, XRD, Potential-Zeta, FT-IR, Raman و TEM انجام گرفت. نتایج نشان دهنده تشکیل نانوذرات طلای کلوئیدی پایدار با اندازه متوسط 5/2 تا 6 نانومتر در سطح گرافن اکسید احیا شده عاملدار است. در نهایت، امکان استفاده ازگرافن اکسید عاملدار و نانوکامپوزیت سنتزی به عنوان جاذب برای حذف رنگ متیلن بلو بررسی شد. با توجه به نتایج بدست آمده، گرافن اکسید عاملدار و نانوکامپوزیت سنتزی می توانند در تصفیه پساب‌های صنعتی و آبهای آلوده استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modification of graphene oxide with poly (ethylene glycol) –cysteine, synthesis of gold colloidal nanoparticles on the surface of reduced modified graphene oxide and their behavior in the removal of methylene blue

نویسندگان [English]

  • s. fathalipour 1
  • b .rashidzadeh 2
  • sima almasi 2
1 Payam Noor universityTehran
2 Payam Noor university
چکیده [English]

In this study, poly (ethylene glycol)-cysteine from the reaction of poly (ethylene glycol) with L-cysteine in the presence of N, N-dicyclohexylcarbohydramide (DCC) and graphene oxide by the improved Hummer method were synthesized. Then, graphene oxide was mixed with poly (ethylene glycol)-cysteine in aqueous solvent at room temperature to form biocompatible functionalized graphene oxide (MGO). Finally, the gold salt was loaded on the surface of functionalized graphene oxide under ultrasonic waves and reduced by NaBH4 under constant stirring at room temperature to form a gold colloidal nanoparticles- modified reduced graphene oxide composite. The synthesized compounds were characterized using different techniques: SEM, UV-Vis, XRD, Potential-Zeta, FT-IR, Raman and TEM. The results showed the formation of stable gold colloidal nanoparticles with an average size of 2.5 to 6 nm on the surface of functionalized reduced graphene oxide (rMGO-Au). Finally, synthesized MGO and rMGO-Au nanocomposite were investigated as adsorbents to remove methylene blue dye. According to the obtained results, functionalized graphene oxide and synthesized nanocomposite can be used in the treatment of industrial effluents and polluted waters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Au nanoparticles” modified graphene oxide” poly (ethylene glycol)” methylene blue
دوره 8، شماره 1
فروردین 1400
صفحه 13-26
  • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 0-727 فروردین 2
  • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1400