عاملدار کردن گرافن اکسید با پلی(‌اتیلن گلیکول) –سیستئین ، سنتز نانوذرات کلوئیدی طلا در سطح گرافن اکسید احیا شده‌ی عاملدار و عملکرد آنها در حذف متیلن بلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

دراین کارپژوهشی، پلی (اتیلن گلیکول)-سیستئین از واکنش پلی‌( اتیلن گلیکول) با ال-سیستئین در حضور ان،ان-دی سیکلوهگزیل کربودی ایمید و گرافن اکسید از روش هامر بهبود یافته سنتز شدند. سپس، گرافن اکسید با پلی‌( اتیلن گلیکول) -سیستئین در حلال آب در دمای آزمایشگاه همزده شده و گرافن اکسید عاملدار زیست سازگار ایجاد شد. در نهایت، نمکهای طلا تحت امواج فراصوت در سطح گرافن اکسید عاملدار قرار گرفته و توسط NaBH4 تحت همزدن ثابت در دمای آزمایشگاه احیا شدند و کامپوزیت نانوذرات کلوئیدی طلا-گرافن اکسید احیا شده‌ی عاملدار بوجود آمد. مشخصه‌یابی ترکیبات سنتزی با استفاده از تکینیک‌های مختلف SEM, UV-Vis, XRD, Potential-Zeta, FT-IR, Raman و TEM انجام گرفت. نتایج نشان دهنده تشکیل نانوذرات طلای کلوئیدی پایدار با اندازه متوسط 5/2 تا 6 نانومتر در سطح گرافن اکسید احیا شده عاملدار است. در نهایت، امکان استفاده ازگرافن اکسید عاملدار و نانوکامپوزیت سنتزی به عنوان جاذب برای حذف رنگ متیلن بلو بررسی شد. با توجه به نتایج بدست آمده، گرافن اکسید عاملدار و نانوکامپوزیت سنتزی می توانند در تصفیه پساب‌های صنعتی و آبهای آلوده استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها