دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، بهمن 1397 
مطالعه حسگر گازی مبتنی بر فسفرین با استفاده از اصول اولیه

صفحه 295-303

سیدمحمدصادق سیدی؛ مرتضی روشنکار؛ مهدی پورفتح