سوئیچ نوری قابل تنظیمِ مبتنی بر نانولوله‌ی کربنی چندجداره

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نانوفناوری-نانوالکترونیک، دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله با یک روش جدید که بر اساس مختصات سیلندری می‌باشد، به معرفی تابع دی‌الکتریک غیرایزوتروپیک برای نانولوله‌ی کربنی چندجداره پرداخته شده است. نانولوله‌ای با شعاع داخلی 22 نانومتر و شعاع خارجی 25 نانومتر که داخل آن با ماده‌ی دی‌الکتریک پلی‌سیلیکون پر شده است برای هدایت امواج نوری بصورت پلاسمون پلاریتون‌های سطحی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به قابل تغییر بودن سطح فرمی در صفحات گرافنیِ نانولوله، با اعمال میدان الکتریکی هدایت دینامیک آن را در نقطه‌ای تغییر داده‌ایم که از هدایت پلاسمون پلاریتون‌های سطحی جلوگیری کرده و می‌تواند به عنوان یک سوئیچ نوری عمل نماید.

کلیدواژه‌ها