هدایت گرمایی دینامیکی گرافین دولایه نوع AA در حضور ولتاژ بایاس و تزریق الکترون: رهیافت تابع گرین

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه

چکیده

رفتار هدایت گرمایی گرافین دولایه نوع AA که الکترون به آن تزریق شده است و تحت ولتاژ بایاس قرار گرفته است بعنوان تابعی از بسامد فوتونی را با استفاده از مدل هامیلتونی تنگ بست بررسی کرده‌ایم. در این کار گرادیان دمای وابسته به بسامد در نظر گرفته شده است. هدایت حرارتی این دستگاه با استفاده از رهیافت تابع گرین در تقریب پاسخ خطی کوبو مورد بررسی قرار گرفته است. بسته به نواحی متفاوت بسامد، رفتارهای مختلفی برای هدایت گرمایی دیده می شود. همچنین وابستگی هدایت گرمایی دینامیکی به ولتاژ بایاس و دما بررسی شده است. با افزایش پتانسیل شیمیایی، ولتاژبایاس و دما هدایت گرمایی دینامیکی سیستم کاهش یافته است، درصورتیکه با افزایش بسامد این کمیت در پتانسیل بایاس و دمای بالا دارای یک افت وخیز نسبی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها