تولید هماهنگ‌های بالا و بررسی احتمال یونیزاسیون برای اتم هیدروژن در میدان افزایشی پلاسمونیک

نویسندگان

1 گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب، بناب، آذربایجان شرقی

2 .گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب، بناب، آذربایجان شرقی

3 پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی

چکیده

در این مقاله، تولید هماهنگ های مرتبه بالا و احتمال یونیزاسیون در دو میدان الکتریکی همگن لیزری و میدان الکتریکی غیرهمگن افزایشی پلاسمونیک برای گاز هیدروژن بررسی شده است، که میدان پلاسمونیک ناشی از برخورد باریکه پرشدت لیزری با نانوساختار فلزی است. برای مطالعه تولید هماهنگ های مرتبه بالا از مدل توسعه یافته نیمه کلاسیکی برای میدان های اپتیکی قوی و برای احتمال یونیزاسیون از روش ADK استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مدل نشان می دهد که بکارگیری میدان افزایشی پلاسمونیک باعث افزایش هماهنگ ناحیه قطع می شود که افزایش ناحیه قطع سبب می شود پالس آتوثانیه تولیدشده کوتاهتر شود.
 

کلیدواژه‌ها